تعبیر خواب جاده خاکی و حرکت بیضی شکل عقرب ها

مردمجید حسنی:

با سلام

در خواب دیدم در جاده ای خاکی باریکی هستم که در سمت چپ و راست جاده روی سبزه ها در فاصله ی ۳ متری ، تقریبا ۳۰ عقرب پشت سر هم ، خیلی منظم دنبال همدیگر راه میروند و ۲ بیضی را تشکیل داده اند یک بیضی در سمت چپ و دیگری در سمت راست جاده ، از ترسم داخل کفشهایم را دیدم که داخل کفشم نیامده باشند که نیامده بودند و ناگهان از خواب پریدم .

راستی ۲ ساعت بعد ۴ انگشت یکی از کارمندانم زیر دستگاه رفت و قطع شد متاسفانه
لطف تعبیر خواب را بگویید. مرسی با تشکر

تعبیر خواب:

خود فریبی و تظاهر را کنار بگذارید، شما مسئول هستید. سبک پرخاشگرانه و عصبی تان باعث آسیب به دیگران می شود. معلمی که حضور سهمگینش قلب دانش آموزان را آب می کند، مگر می تواند نسبت به افت تحصیلی شان بی تقصیر باشد؟!
جاده خاکی و سبزه های پیرامون نماد مسیری طبیعی و بخوانید سنتی هستند. آن می تواند سبک رفتاری شما را نشان دهد. عقرب نماد خصومت و پرخاشگری است و شکل بیضی و تخم مرغ گونه حرکت آنها اشاره به تاثیری تکرار شونده دارد. در واقع، درست مانند تخم مرغی که با گذر زمان جوجه ای از آن متولد می شود، پرخاشگری نیز در چرخه انرژی منفی که تولید می کند به صدمات بعدی می انجامد. به بیان صریح، منطق رفتاری شما خصمانه و در نتیجه آسیب رسان است. هنگامی که کفشهایتان را با ترس وارسی می کنید، یعنی از این که خودتان را مسئول اتفاقات ناگوار پیرامون بدانید، واهمه دارید. حاضر نیستید بپذیرید که اشکالی در کار و عملتان وجود دارد؛ ولی واقعیت چیز دیگری است.
مجید عزیز، سبک رفتاری و کاریتان را عوض کنید، فضایی آرامش بخش و دوستانه فراهم آورید تا دیگران در پیرامون شما احساس آرامش کرده و زندگی سالم و پرنشاطی داشته باشند.