جادوگر چیزی را بمن داد

OLYMPUS DIGITAL CAMERAمژگان:

سلام،خواب دیدم با دختر داییم (که از بچگی با هم صمیمی هستیم و تازگی ازدواج کرده) در یه جایی مثل بازارهای اطراف حرم بودیم و من به اون می گفتم دیگه دیره بیا برگردیم و تو حرم نریم. داشتیم تو اون مسیر می رفتیم که یهو یه مردی که به نظر می رسید جادوگر یا رمال باشه به طرفم آمد و یه چیزی را با سرعت داد به من. یهو از اینکه گرفته بودمشون ترسیدم و آنها را از ترس اینکه جادو نباشند انداختم تو یه شعله کوچیک آتیش که دست مرد بود. اما یهو دیدم جنسشان از فلز است و تو خواب با خودم گفتم وای آتش که نمی تونه فلز را از بین ببره.مدتیه این خواب فکرم را مشغول کرده.ممنون میشم اگه پاسخش را بدهید. ممنون.

تفسیر:

در برابر ترس ها و فکرهای اضطراب آور همانند فلزی محکم و فناناپذیر بایستید. به عبارت دیگر، تسلیم ترس هایتان نشوید و درک کنید این انتخاب شماست که اضطراب و استرس ناشی از هجوم فکرهای سیاه را بپذیرید یا آن ها را از ذهنتان بیرون کنید.
بازار جایی است که به شما چیزی را پیشنهاد می کنند، شما آن را خریده یا رد می کنید. در نتیجه، بازار به حق انتخاب فرد اشاره دارد. در حقیقت، شما بوده اید که دختردایی تان را به عنوان یک دوست صمیمی پذیرفته اید و این شما هستید که حق دارید تفکرات منفی را بپذیرید و یا رد کنید.
جادوگر نماد تصورات واهی و افکار سیاه است. جادوگر اگر قدرتی دارد، در فریب ذهن مخاطبین است. به همین دلیل نیز اوهام و تصورات نادرست را نشان می دهد. او چیزی به دست شما می دهد. دست بخشی از بدن است که ما با آن کار انجام می دهیم. آیا می خواهید در بازار انتخاب ها، فکرهایی که به سراغتان آمده را بپذیرید و با آن ها درون شعله های آتش اضطراب و استرس فرو روید.
راه رهایی در حقیقت همان فلزی است که شما می گویید: آتش که نمی تونه فلز را از بین ببره. دوست خوبم، اگر شما چون فلز محکم و استوار باشید، آتش استرس و ترس های ناشی از فکرهای باطل قادر نیستند در شما رخنه کرده و شما را متاثر سازند.
آیا آتش در دستان جادوگر نیست؟ آن آتش نماد استرسی است که فکر سیاه در جانتان می اندازد و فلز نماد استحکام بوده و اشاره به قدرت اراده ای دارد که اجازه نمی دهد اوهام درون ذهن انسان نفوذ کرده و فرد را متاثر سازند. پس، برابر تلقین ها و وسواس های ذهنیتان بایستید و خود را از اضطراب های بی جا رهایی بخشید.