تعبیر خواب جابجا کردن قبر پدر

ذهنیاتفرانک:

پدر من حدود یک سال و نیم پیش بر اثر بیماری فوت کرده ، تو خوابم دیدم که قبر پدرم توی بالکن خونه هست و ما نبش قبر کردیم و داریم قبر جدید براش آماده می کنیم توی حیاط که ببریم اونجا دفنش کنیم .
همین که درش آوردیم بیرون به نظرم اومد که داره تکون می خوره اول توجه نکردم بعددیدم که آره واقعا داره تکون می خوره و زنده شده ، بعد ترسیدم و گفتم مگه شما نمرده بودید پس چطور زنده هستید؟ گفت که نه من زنده بودم ، بعد یادمه که داشتم با یکی از آشنا ها صحبت می کردم که چطوری زنده شده مگه ممکنه ، بیشتر از یک ساله که از فوت پدرم می گذره آب و غذا از کجا آورده که زنده مونده ، بعد به اون آشنا گفتم که من چندین بار تا حالا این کار رو کردم و جای قبر پدرم رو تغییر دادم اگر زنده بود چرا دفعه های پیش متوجه نشدم .
بعد دیدم که رفتم خونه یکی از آشنا ها و پدرم رو با ویلچر آوردن اونجا وقتی که سرش رو دیدم متوجه شدم که زخم بستری که قبل از فوتش روی کمرش بود اومده روی سرش و انگار که دور تا دور سرش یه فرورفتگی هست و خیلی لاغر و نحیف شده بود درست مثل روزهای آخر قبل از مرگش. خیلی تو خواب ناراحت بودم و بی قرار بودم که چطوری باید از پدرم نگهداری کنم با این ضعفی که تو بدنش هست که یهو با صدای اذان صبح از خواب بیدار شدم .لطفا تعبیر این خواب رو به من بگید خیلی برام مهمه ، من تو این مدت خیلی کم خواب پدرم رو دیدم.

تعبیر خواب:

ذهن شما گرفتار کلیشه ها و معیارهای خشکی است که قدرت قضاوتتان را تخریب و قابلیت عملتان را محدود می کند.
این ذهن کلیشه ای مشغول جابجا کردن قبر است، یعنی گرفتار بازی با ایده هایی است که در آنها هیچ فایده ای قابل تصور نیست. عادات ذهنی تان قوه تشخیص شما را محدود می کنند. از همین روست که به تکان های مرده توجه نشان نمی دهید. این ذهن خط کشی شده به جای پذیرش واقعیت به دنیال انطباق دادن واقعیت با معیارهای خود است. شاید پدر به همین خاطر است که در رویایتان دیده شده، زیرا پدر اصول زندگی را به ما می آموزد و در اینجا اشاره به خطوط فکری شما دارد که سخت به آن ها پایبندی نشان داده و از آن چون حائلی برابر نور واقعیت استفاده می کنید.
اما، آخرین صحنه نشان می دهد چگونه تصوراتتان دست و پای شما را برابر واقعیت می بندد. پدری که بسیار مفلوک و ضعیف می نماید، همچنان زنده است و شما به جای پرداختن به او در این اندوهید که چه باید بکنید؟
عادات فکری تان را کنار بگذارید و معیارهای درستی را جایگزین کنید. ذهنی که گرفتار انجماد شده باشد، قادر نیست به شما بال هایی برای پرواز بدهد.
اما، رویا پیام دیگری هم برای شما دارد: تا فرصت هست، ناامید نشوید و دست از تلاش بر ندارید. تعبیر خواب قبر فرصت سوخته و تمام شده است. زمانی که پدرتان را از قبری در قبر دیگر می گذارید، نشان می دهد تمام تلاش هایتان با حس ناامیدی و عدم موفقیت همراه است. دوست خوبم، مگر می توان با بدبینی مفرط و بدون هیچ روحیه ای کاری را شروع کرد و بعد به موفقیت رسید. حتی بزرگترین تیم های فوتبال زمانی که روحیه شان را از دست بدهند، به ضعیف ترین تیم ها خواهند باخت. خودتان را بازیابید، مثبت بیاندیشید و مطمئن باشید، می توانید موفق شوید.
شاید پدرتان بسیار بیمار بود، اما شما باید به تکلیفتان عمل می کردید و با عشق او را تیمار می نمودید. این راه درست است. به جای آن که جسم بی جان پدرتان را در قبر بگذارید (یعنی با بی انگیزگی به کاری بپردازید)، روح زندگی را در دلتان بکارید تا از آن خوشبختی جوانه بزند.