‎تحلیل خواب پرواز کنار درخت بید مجنون

‎پریچهر:‏
داشتم کتاب میخوندم نهج البلاغه. بعد داشتم واسه مادرم میگفتم که نوشته: نباید کاری که بیخود یا حقوق اش کمه رو انجام داد و ‏اینکه نباید از تحصیلاتت واسه کسی که که امکانه تحصیل نداره بگی.‏
بعد توی یه فضای سبز بودم مثل پارک درخت وچمن بود. یه بید مجنون خیلی بزرگ و خوشگل دیدم که برگ هاش سبز و قرمز ‏بود. زیر درخت داشت آب میپاشید مثل آب پاش های توی پارک که درخت هارو باهاش ابیاری میکنن. قطره های اب رو زیر ‏درخت توی هوا میدیم توی هوا. رفتم زیر درخت که قطرهای آب بهم بخوره خیلی دوست داشتم اون صحنه رو.‏
وقتی رفتم زیر درخت، قطره ها انگار که با فشار می پاشیدن، منو بلند کردن و به پرواز در آوردن از ارتفاع ١یا ٢متری زمین ‏پرواز میکردم. ادما با تعجب و هیجان یه حالت تشویق نگام میکردن. از کنار ادما میگذشتم.‏
بعد رفتم تو یه راهرو که ته اش بسته بود، از کنار دوتا مرد جوون که با تعجب نگاه میکردم رد شدم. به سمت دیوار میرفتم ‏میترسیدم با اون حالت پرواز به دیوار بخورم اما وقتی به دیوار رسیدم دستم رو زدم به دیوار واسه که نخورم بهش و آروم و ‏راحت از حالت پرواز اومدم رو زمین. خیلی لذت برده بودم داشتم برمیگشتم سمت درخت که دوباره از اونجا پرواز کنم تو راه ‏مادرم رو دیدم. یه مرد حدود ٣۵ کنارش بود که به من نگاه میکرد. انگار بهم نظر داشت.‏
بعد از مامانم پول خواستم که برم سوپر خوراکی بگیرم؛ اما دستم رو تو جیبم کردم دیدم یه هزار تومانی و یه پانصد تومانی داشتم ‏گفتم نمیخواد دارم و رفتم. ‏

تحلیل خواب :‏

نَهْجُ‎ ‎البلاغهِ »: راه و روش بلاغت و فصاحت‎ ‎
می دانید کنش رویابین گره است. بنابراین، خواندن نهج البلاغه (به معنی راه و روش فصاحت) نشان می دهد دریافتی که شما از بروز فصیح و سلامت خود دارید گرفتار ‏نقصان است. ‏
در خواب می گویید: نباید کاری که بی خوده یا حقوقش کمه انجام داد؛ یعنی در هر فعالیتی که می کنید، باید تمایلات فردیتان حضور داشته باشد. بی خود به معنای بدون خود ‏و حقوق یعنی حق خویش را طلبیدن. در این عبارت کلامی، رویابین هر نوع فعالیتی رو منوط به دیده شدن منافع شخصی در آن می بیند.‏
باز می گویید: نباید از تحصیلات واسه کسی که امکان تحصیل نداره بگی؛ یعنی خلایق هرچه لایق، کسی که قادر به تحصیل موفقیت نیست را باید به حال خودش رها کرد.‏
نهایت کلام، در صحنه اول گره شما خود محوری و عدم اعتنا به دیگران است. شاید شما کسی باشید که به عنوان یک دانشجوی موفق به کمک هم کلاسی های ضعیفتان نمی ‏روید و تمرکزتان روی موفقیت شخصی خودتان است.‏
بید مجون نماد برازندگی است و چمن زندگی. صحنه دوم نشان می دهد چگونه برازندگی می تواند مایه ای (آب) برای حیات (چمن) شود. بید در میانه فضا قد کشیده و ‏پیرامونش را چمن گرفته است. زندگی این گونه باید باشد، ما که قد می کشیم و زیبایی وآراستگی مان نمود می یابد، اطرافتمان روح زندگی طراوش می شود. اما آیا برازندگی ‏شما چنین هست؟
نگاه متعجب آدمها حکایتگر قابلیت دور از ذهنی است که در شما وجود دارد و این همانی است که در پروازتان دیده می شود. پرواز نماد قدرت است. اما، این قدرت به دیوار ‏می خورد. دیوار نماد فاصله است و همانجاست که دست شما چون دیوار را لمس می کند، قدرتتان بی اثر می شود. در واقع، توانایی های شما جز حظ و لذت شخصی تان چه ‏ارمغانی داشته است؟ این توانایی ها همواره درون پشت دیوار فردیتتان متوقف می شود و با دیگران به اشتراک گذارده نمی شود.‏
‏۱۰۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی توانایی هایی است که بر مدار شخصیت به خود متکی تان شکل گرفته اند و در واقع، داشته هایتان باعث شده اند تا گرفتار خودخواهی شوید. ‏نگاه خودخواهانه آدم را به ظاهر بی نیاز از خلق می کند، اما در حقیقت، دیواری می شود که او را دور می کند از دیگران و این دوری مبنای تنهایی و حرمان خواهد شد. ‏پریچهر عزیز، دیگران را هم ببینید ما از با هم بودن است که معنا می یابیم. فکر می کنم ایده هایتان رو بدجور به خورد مادرتان می دهید و آن گونه که بایسته است، مادر از ‏بودن در کنار شما به سرور نمی آید. قدر دل هایی که اطرافتان برای با شما بودن پر پر می زنند را بدانید و بکوشید آنان نیز کمال خود را تجربه کنند و به آنها فرصت دهید ‏بهره شان را به شما بدهند. حمایت که کنید حمایت می شوید.