تعبیر خواب نوزادها و کالسکه ها

تعبیر-خواب-کالسکه
نقش خانواده در شخصیت کودک

فریما:

دیشبم خواب دیدم کلی نوزاد تو کالسکه هاشون بودن، هر نوزادی هم مال یه خانواده بود.

 

تعبیر خواب :

رویای شما بهترین تصویر برای نشان دادن نقش خانواده در ساختن شخصیت کودک است.

تعبیر خواب کالسکه / بینشی که دیگران برای فرد می سازند

کالسکه نوعی خودرو است که والدین هدایت آن را به عهده دارند. بنابراین، کالسکه نماد بینشی می شود که دیگران برای فرد می سازند. اما، هر کالسکه به خانواده ای تعلق دارد. این تصویر زیبا با اعجاز خارق العاده ای نشان می دهد افراد درون گروه ها یا خانواده هایی که رشد و نمو می یابند، شخصیتشان شکل می گیرد.

بنابراین، خواب حامل دو پیام مهم است:

یک- در نقش یک والد، بدانید مسئولیت ساختن شخصیت فرزندتان در دست شماست. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. اگر فرزند در محیطی پر از تفاهم و صلح و صفای والدین پرورش پیدا کند، طبیعی است که شخصیتی بالغ و به خود متکی خواهد یافت. برعکس هر نوع، کاستی در والدین می تواند به صورت نقصانی در بینش فرزند متجلی شود.

دو- اگر تحت تاثیر گروه یا اجتماعی زندگی می کنید، مراقب باشید چه تاثیری بر شما می گذارند و به واقع، شما را به کجا هدایت می کنند.