تعبیر خواب نهرهای جاری در زیر خانه ها

تعبیر-خواب-نهررایحه:

چند شب پیش خواب دیدم  آخر شب شده و من در جایی هستم  که دیگر ماشینی که مرا به خانه برساند نیست.اما ماشینی امد که مقصد دیگری داشت و ظاهرا آخرین ماشین بود گفتم سوار شوم بالاخره یک جایی می رود و از این وضعیت خلاص می شوم و بعدا فکری می کنم و خودم را به خانه ام میرسانم سوار شدم راننده گفت تهران نمی روم  مقصدش را پرسیدم گفت  تعاون شهر همینطوری سوار شدم  پرسیدم این شهر به کجا می خورد گفت زیباشهر گفتم  خوبه جزء تهران است و خوب است در راه راننده از مسائل محیط زیستی و تخریب آن صحبت می کردومسائلی در این زمینه پیش خودم گفتم عجب راننده ای است چه افکار خوبی دارد چقدر آگاه است از راننده ها بعید است و چه راننده خوبی است  و خوشحال شدم با او برخورد پیدا کردم.  در راه از حاشیه های شهر می گذشتیم که تا حالا ندیده بودم و نسبتا حالت خوب یک شهر را نداشت کمی برهوت شده بود پستی بلندی زیادی داشت و قدری شنی بودو به نظر تاحدودی جالب نبود بالاخره د رمقابل دو خانه توقف کردیم به خانه اول وارد شدیم ولی از زیر خانه. در آنجا دیدم چه نهر خروشانی جاری بود مثل قناتی که در زیر زمین جاری باشد و بسیار پر اب بود ولی خانه به ظاهر درش بسته بود و از داخل آن چیزی ندیدم و از زیر آن باخبر شدم .مسافتی دیگر پیمودیم به خانه دوم رسیدیم راننده بازهم مارا به زیر خانه برد اما در ابتدا چیزی نبود ولی راننده چیزی مثل طناب را کشید و باز هم رودی خروشان در زیر خانه جاری شد وآب زیادی در زیر خانه بازهم جاری شد وخوب و لذتبخش بود

 

با سلام

بهترین تعبیر برای خواب شما، لزوم خارج شدن از غار تنهایی، رها کردن سکون و وارد جریان پویای زندگی شدن است. در حرکت است که رشد و تعالی شکل می گیرد. حرکت و حرکت و حرکت کلید خوشبختی و بروز توانایی های نهفته شماست؛ اما کدام حرکت؟ خواب ساده و صریح می گوید: مسیر شما از شهر تعاون می گذرد- جایی که آدم، دیگران را می بیند، از وجودشان بهره می برد و با اتکاء به کار تیمی اهداف را سازمان دهی کرده و محقق می سازد.

دوست خوبم، جاده مانند همان نهرهاست. هنگامی که آب در مسیر درست خود جریان یابد، به مقصد یا همان شکوفایی و حیات می انجامد. دو عدد یکپارچگی است، احساس و منطق را نشان می دهد، بیانگر عواطف و عقلانیت است. خانه ها نیز دو روی یک واقعیت هستند. خانه ها از سویی امنیتی را نشان می دهند که شما گرد خود و در غار انزوایتان ساخته اید و از سویی آرامش خاطر واقعی را نشان می دهند که در اثر تکاپوی زندگی و جوشش آب حیات ساطع می شود.

دوست عزیز، هنگامی که شروع به حرکت کنید، فرصت ها پدیدار می شوند. اولین فرصت شهری است که در مسیر درست قرار دارد. بدون اقدام و آستین بالا زدن آیا امکان دیدن آن میسر هست؟ بعد به شهر زیبا و آن جان لذت بخش فعالیت می رسیم. در حرکت و جوشش است که توان درون بروز یافته و زیبایی زندگی نمود می یابد و سرانجام به تهران یا قلب قدرتمند هدف می رسید. تهران مرکز امکانات و اقتدار است.

اما، برای رسیدن به آن هدف غائی باید پذیرای عبور از کاستی ها و فقدان ها باشید. شهرهای میان راه همه بیانگر آن جنبه های ناسوده و مشکلات راه هستند که با اراده شما به سامان می رسند. چشم هایتان را بشویید، دیگرانی هستند که می توانند مددکارتان باشند. آن راننده تاکسی یکی از ده ها فرصت خفته در پیرامون شماست. هنگامی که دیده شود، قادر است کمک کند.

به هر ترتیب، به جای آن که ساکن جایی چمباتمه بزنید و به انتظار بنشینید، انتظاری که هیچگاه محقق نمی شود، آستین بالا بزنید و در دریای زندگی غوطه خورید. اجازه دهید توانایی های وجودیتان مانند آن دو نهر جوشان جاری شوند و از درونشان خیر متصاعد شود. قدر فرصت ها، قدر حرکت جمعی و دیگران را بدانید و … با عزمی استوار و منطقی روشن پیش بروید تا ناممکن ها ممکن شوند.