تعبیر خواب نقطه بحرانی / شستن فرش بزرگ در کوچه

تعبیر-خواب-فرش-شستن
اصلاح ارتباطات اجتماعی

فرزانه:

دیدن شستن فرش بزرگ و رنگی خیلی کثیف در کوچه مان که تمیز شد.

 

تعبیر :

#کثیف بودن به معنای نابهنجاری است.

#فرش به معنای ارتباطات با گروه یا جمع بسته است. فرش دارای تارپودی است که به دقت بافته شده است. بنابراین، قواعد، چارچوب و فرم ارتباطات در گروه یا جمع را نشان می دهد.

#کوچه به معنای ارتباطات نیمه رسمی است. برای مثال، آشنایی کلی با هم داشتن در حد سلام علیک صبحگاهی.

#شستن به معنای زدودن است

#تمیز_شدن یعنی مبری شدن، رهایی یافتن، خلاص شدن

#بزرگ بودن فرش به معنای گستردگی گروه است. برای مثال خانواده بزرگ یا ارتباطات سازمانی فرد با تعداد زیادی

#تعبیر_خواب : فرد گرفتار نابهنجاری ارتباطی در جمع و روابط اجتماعی است. کثافت روی فرش در کوچه اشاره به این معنا دارد. این شخص می تواند مدیر دبیرستان یا معلم باشد یا کارمندی در یک جمع بزرگ. آدمی که با خانواده و همکاران و آشنایان نمی تواند ارتباط سالم را برقرار کند. در واقع، کثیف بودن فرش نشان می دهد، مشکل به ذهنیات غلطی بر می گردد که ایشان دارند و مانع می شود تا روابط را درست ایجاد کنند.

البته خواب نشان می دهد، فرد قادر به شناسایی معضلات ارتباطی بوده و برای رهایی از آن ها و دست یابی به یک مسیر ارتباطی سالم باید ذهنیات نابهنجار خود را اصلاح و رفع کند.

در حقیقت، شاید فرد در شرف فهم این مسئله است و خواب تلنگری است تا کشتی از ساحل جدا شود.

 

سوال: این که فرش شسته میشه نشانگر اینه که فرد در شرف فهم مسئله است؟

 

پاسخ: دقیقا به این معناست که مسئله رو دیده و خواب داره بهش اطمینان می ده که راه درست همین رهایی از مشکل است. به عبارتی،  قضیه این است که او به گونه ای متوجه معنا شده و فقط ضربه ای می خواهد تا کار درست را با قوت قلب انجام دهد.

ضمنا، رنگی بودن فرش نماد تاروپود ارتباطی ارزشمند و جذاب است؛ یعنی شالوده رفتاری ایشان جذاب و سلامت است، منتها ساختار رابطه زنگار گرفته است.