تعبیر خواب نجوا برای مرده

تعبیر-خواب-مرده-مسلمانم.پ:

خواب دیدم که عمویم بالای سر قبر مرده ای که خودش او را خاک کرده ایستاده و برای او مناجات می خواند. متوجه شدم مرده مسلمان نبوده و مناجاتی که عمویم برایش می خواند برای مسلمانان نیست. البته او را هم نمی شناختم.

در خواب ناراحت بودم که چرا عمویم آن مرده را در منزل ما خاک کرده است و به او اعتراض کردم که مادرم گفت: پدرت خودش دارد میاید.

(البته در خواب حس میکردم آن خانه منزل ماست اما حالا فکر میکنم یا منزل ما نیس یا منزل فعلی مانیست)

 

تعبیر خواب :

اکثریت دختران ایرانی از دو تیپ کلی هستند. دسته اول بیشترین شباهت را به مادرانشان دارند، اراده ای از خود ندارند، زن بودگی شان را فراموش کرده اند و هرچه مرد خانواده بگوید، حکم قانون و وحی منزل را دارد. دخترانی را می شناسم که با وجود سن بالای ۴۰ سال به دلیل سختگیری های پدر همچنان مجرد مانده اند و با وجود رفتن سر کار، در عمل ماکتی از یک انسان را نمایش داده و هیچ اختیار و حقی در زندگی ندارند.

اما، گروه دوم انبوهی از دختران نسل نو را شامل می شوند که بزرگتر هیچ معنایی برایشان ندارد. این دختران آرایش غلیظ می کنند، قلیان می کشند و دنیا را بر مبنای بینش سطحی و بسیار ساده انگارانه تفسیر می کنند. بزرگترین شعار این جماعت عشق و حال و خوش بودن است.

در این بین، زنانی که به نحو خودشکوفا در فرهنگ وطنی بالیده باشند و به سلاح منطق و اعتدال مجهز باشند، بسیار کم و بل انگشت شمارند. این گروه هستند که همچنان به بزرگتر احترام می گذارند، اما اسیر دیدگاه های غلط آنها نیستند. این افراد برای خود عزت نفس قائل بوده، برای خودشان در زندگی هدف دارند و خوشبختی را محصول عمیق اندیشیدن و تلاش می دانند.

دوست خوبم، خواب نشان می دهد مادر شما در گروه نخست قرار دارد. زنی که نقشی منفعل و پذیرنده را در برابر مرد خود بازی می کند. خواب شما روایت همین معناست. آیا آرامش را در گفتگو با مردگان جستجو کنیم؟ تعبیر خواب خانه یعنی آرامش و سکون و رویای شما این سوال را می پرسد، آیا آرامش واقعی در پذیرش انفعال و سرسپاری ممکن است؟

مسلمان به معنای تسلیم در برابر حق و در رویای شما نماد تسلیم و عدم اعتراض به شرایط است. هنگامی که مادر شما می گوید: پدر خودش دارد می آید، یعنی مسئولیت با پدر است و تو حق اعتراض نداری!

بنابراین، اعتراض شما در نقطه مقابل با تسلیم و سرسپاری قرار دارد. کدام یک بهتر است؟ فردی که اعتراض می کند یا مرده ای که قادر به هیچ پاسخی نیست. در حقیقت، مرده ای که به خاک سپرده شده، بهترین پاسخ را می دهد. تعبیر خواب مرده فقدان حضور و ناتوانی برای نشان دادن هرگونه کنش یا واکنشی است. جالب اینجاست که عموی شما با مرده نجوا می کند. آیا مرده پاسخی را باز می تاباند؟ تسلیم نظر و امر دیگران بودن، همین معنا را دارد. زمانی که فرد در برابر دیگری سرسپار و تسلیم محض است، حکم مرده ای را دارد که تعامل با آن هیچ سودی ندارد.

در حقیقت، رویا افشا می کند مردانی که زنان سرسپار می خواهند یا مدیرانی که به دنبال کارکنان بله قربان گو هستند، حکم نابودی زندگی یا سازمان خود را صادر کرده اند. در تعامل زوجی آگاه و وفادار است که عشق شکوفا می شود. عشق اصیلی یعنی توان زوج برای دیدن نقاط ضعف همدیگر و کمک به هم برای رشد ابعاد شخصیتی و حمایت از هم برای قوام گرفتن زندگی مشترک. هنگامی که یکی از دو زوج سرسپار و مطیع محض باشد، زندگی یک وجه تعاملی خود را از دست داده، عیب ها دیده نشده و در نتیجه اصلاح نمی شود و در نهایت چنان زندگی ای محکوم به شکست یا خاکسپاری است.

برای حق اعتراض آگاهانه خود احترام و ارزش قائل شوید. این شما هستید که مسئول زندگی خویش می باشید. بنابراین، اجازه ندهید فرهنگ خانواده یا محیط از شما انسانی خنثی و تسلیم بسازد. آرامش واقعی را در فضایی جستجو کنید که حقوق شما به عنوان یک انسان آزاد محترم شمرده می شود. البته این را نیز توجه داشته باشید، خودآگاهی و پافشاری بر حقوق به معنای توهین و نادیده گرفتن حرمت دیگران نیست. هر چیز به جای خویش نیکوست.