تعبیر خواب میخ در قوزک پا

Anger 2ناشناس:

خواب دیدم داشتم راه میرفتم ناگهان یه میخ بزرگ دقیقا توی قوزک پام رفت. اولش خیلی راه رفتم بعدش اومدم نشستم  به نظرم اون میخ کوچیک میومد ولی دست که بهش زدم خیلی درد میکشیدم در اخرش دستم رو انداختم درش بیارم نشد ولی انقدر خود به خود پامو که فشار دادم میخ اروم اروم اومد بیرون ولی خیلی میخ بزرگی بود.
خیلی برام جالب بود خوب خود به خود اون میخ داشت میومد بیرون. با توانی که داشتم پامو بدون هیچ عکس العملی فشار دادم اومد بیرون. قوزک پام جراحت برداشت و میخ دراومد. به همون سرعت هم زخم پام خوب شد.

 

تعبیر خواب:

عادت دردسرسازی دارید که برای بهبود زندگی نیازمند به رهایی از آن هستید. آن عادت واکنش های تهاجمی و سرسختانه ای است که باعث می شود قدرت انعطاف پذیریتان کاهش یافته و مسئله ای ساده تبدیل به مشکلی مصیبت بار شود. برای مثال، همسرتان اشتباه کوچکی می کند و شما چنان واکنش تندی نشان می دهید که جو فی مابین کاملا متلاطم شده و حال به قول معروف بیا و درستش کن. ناچار می شوید برای رفع معضل پیش آمده وقت و انرژی زیادی را صرف کنید. سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پرشد نتوان گرفتن به پیل.

تعبیر خواب میخ عمل عمقی و سفت و سخت است و قوزک پا محلی است که به پاها قدرت انعطاف و در نتیجه توانایی حرکت می دهد. زمانی که میخ به قوزک پایتان فرو می رود، یعنی رفتار یک سویه و شدت عمل نابجایتان دست و پای شما را بسته و قابلیت هایتان را مسدود می کند. اما شما مدت مدیدی با آن راه می روید. چقدر جالب! این قسمت خواب با ظرافت نشان می دهد، نسبت به عملکرد خطای خود هوشیار نیستید. رفتار نادرست مرتکب می شوید و محیط واکنش منفی نشان می دهد و حواستان نیست ریشه مشکل کجاست.

در صحنه بعد، میخ را با فشار دست در می آورید. خواب دارد روش رهایی از معضلات زندگی را نشانتان می دهد. تعبیر خواب دست توانایی شما به انجام کار است و در اینجا یعنی می توانید با تغییر رویه و اجتناب از رفتار خشک و عصبی و شاید متحجرانه امور را سامان بخشید. البته دشوار است، برای مدتی آثار جراحت همچنان باقی است؛ ولی زمانی که ثابت قدم بمانید و از رفتار نادرست اجتناب کنید، محیط به تدریج واکنش مثبت نشان داده و معضلات تبدیل به مسائلی قابل حل و رفع و رجوع می شوند.