تعبیر خواب مقبره کوروش

مقبره-کوروش
تعبیر خواب مقبره کوروش

دنیا:

تو اوج مشکلات و بحران عاطفی بودم نزدیکای صبح یه لحظه خوابم برد ولی تو خواب و بیدار بودم که دیدم انگار از پایین دارم به مقبره کوروش نگاه میکنم. آسمون گرگ و میش بود نارنجی رنگ و من فقط مقبره رو میدیم و هیچ جیزه دیگه ای جز مقبره تو خوابم نبود و بیدار شدم.

 

تعبیر خواب :

قبر نماد یادمانه

شما زمانی که با قبری روبرو می شوید خاطره ای در ذهنتان شکل می گیرد پس یادمان است.

مشکل شماها در برابر این خواب معنی نماد کوروش است.

برای فهم معنی نماد کوروش باید به حالت نگاه رویابین دقت کنیم. از پایین دارد نگاه می کند، مانند نگاه کردن یک مغلوب. اما، کوروش کسی است که مغلوب رو کنار خود بر تخت می نشاند و به او از دیدی هم سطح می نگریست

کوروش نماد چیست؟

تعبیر خواب کوروش یعنی داشتن اقتدار درونی.

کسی که آن قدر اعتماد به نفس و عزت نفس دارد که گرفتار حالت ذلت نمی شود. همینجاست که پیام خواب برای دنیا خودش را نشان می دهد.

دنیا از پایین نگاه می کند

یعنی اعتماد به نفس ندارد.

در مقابل، کوروش کسی است که چون اعتماد به نفس و اقتدار کافی دارد می تواند به دیگری شان و جایگاه ببخشد.

کوروش سمبل اعتماد به نفس و عزت نفس است

پیام رویا نیز دقیقا همین معناست: در برابر مشکلات چون او باش. اعتماد به نفس داشته باش و با اقتدار درونی با مسائل روبرو شو.

کوروشی که درونت هست را بازیاب و نگاه مقهوررا رها کن.