تعبیر خواب مسخره کردن لک و زخم صورت

تعبیر-خواب-عدم-اعتماد به نفسس.ن

خواب دیدم مامان و خواهرم دارن لک و زخم رو صورتم رو که واقعا وجود دارن مسخره میکنن… جدیدا قصد نامزدی با یه دختر رو دارم.

 

تعبیر خواب :

مشکل شما عدم اعتماد به نفس و تلقین پذیری است. چالش درونی و رنجی که می کشید نیز ناشی از همین ضعف اثر پذیری از دیگران است. پنهان شدن زیر میز بس است. بیرون بیایید، روی پای خودتان بایستید و نشان دهید انسانی مستقل هستید که باید مورد احترام قرار گیرد. ضمنا تا مشکلتان با خودتان حل نشده وارد تصمیم گیریهای سختی مانند ازدواج نشوید.