تعبیر خواب ماشین شیک و خارجی میان اتاق پذیرایی

تعبیر-خواب-ماشین
ماشین در اتاق پذیرایی

نسترن :

من خواب دیدم توى اتاق پذیرایی خونمون روى زمین دراز کشیدم. مامانم گفت توى اتاقت بخواب اما من گفتم همینجا خوبه و از ذهنم گذشت اگه کسی که دوسش دارم رد بشه و منو توى خواب ببینه چقدر خوبه. یکم خوابیدم بعد که بلند شدم و رفتم توى اتاقم و برگشتم دیدم کسی که دوستش دارم (و الان یه مدته حرفمون شده و ازش خبرى ندارم) با یه ماشین نو و خیلی شیک و خارجى و بزرگ سفید که شیشه هاى دودى داشت از گوشه سالن پذیراییمون اومد بیرون، براى من ایستاد و من بدون اینکه نگاهش کنم از جلوش رد شدم. انگار هنوز باهاش قهرم، اونم واکنشى نشون نداد. رفت جلوتر وسط سالن پذیرایی نگهداشت، پیاده شد، من سریع کف زمین بین مبلها دراز کشیدم که منو نبینه.

اما بعد فکر کردم بالاخره باید باهاش حرف بزنم، بلند شدم و سلام کردم. جواب داد (نمیدونم در نگاهش شرمندگى بود یا داشت با ترس چیزی را ازم پنهان میکرد) و اومد به سمتم. حالمو پرسید، برخوردش بد نبود. لاغر شده بود، کت چرمى داشت با تیشرت سفید (که زیاد دوست نداره) سر و گوشش باند پیچى و خونى بود. گفتم چى شده گفت بخاطر بیماریه که جدید تشخیص دادن، گفتم چه بیمارى؟ از اینکه زخمشو دیده بودم خوشش نیامد و بحثو عوض کرد و گفت یه پروتز توى گوشم کار گذاشتن(دقیق مطمئن نیستم اما انگار یه قسمت گوشش کنده شده بود).

بعد یدفعه انگار خونمون شد محل کارم و مریضها با نسخه اومدن، اومد کمکم و نسخه ها را گرفت، دوست داشت کمکم کنه، من نذاشتم. من رفتم نسخه ها را توى کامپیوتر بزنم، یطورى شد انگار یادم رفت اونجاست، رفتم عینکم را بیارم دیگه نبود اما توى خواب اصلا به این موضوع فکر نکردم که نیست، بعد از بیدار شدن فهمیدم. ضمنا خونمون و وسایلش زیباتر از واقعیت بود اما من نمیدونم چرا اونو متعلق به خودم نمیدونستم.

 

تحلیل پازل معنایی :

معنی این رویا مستقیما گره شخصیتی شما را هدف قرار داده است. هدف خواب معمولی همین است، کمک کردن به فرد تا به انسانی سالم و در نتیجه موفق تبدیل شود.

در ظاهر، رفتار و منش آن مرد نمایشگر انسان کم قدری نیست. تعبیر خواب ماشین سفید و مدل بالا اشاره به انسانی دارد که منش و سبک رفتاری سازمان یافته ای دارد. رنگ سفید نشان می دهد شما کاملا می توانید این سازمان یافتگی رفتار را تشخیص دهید؛ اما رنگ دودی شیشه ها بیانگر این معناست که قادر به فهم ماهیت رفتار یا بهتر است بگویم بینش ایشان نیستید. درک شما کاملا سطحی و مربوط به غشاء بیرونی نحوه تفکر ایشان است.

به زبان ساده، از دید بیرونی و رفتاری این فرد انسانی متوازن و کارآمد است.

در این بین، اتاق پذیرایی محلی است که شما از دیگران پذیرایی می کنید. تعبیر اتاق پذیرایی یعنی باید نیازهای دیگری را دیده و آن را اجابت کنید؛ اما شما دراز می کشید و فکر می کنید چقدر خوب است آن مرد بگذرد و شما را که خواب هستید ببیند.

دوست خوبم، بدون رودربایستی باید بگویم، روش تفکر شما ناپخته و دور از شاخصه های تحلیلی و عمیق مسائل است.

دراز کشیدن نماد تعلیق و رهاشدگی

و خواب نماد غفلت

آیا شما انتظار دارید، رفتار بی توجه و فاقد صحت شما به صرف احساسات، مورد توجه دیگری قرار بگیرد؟

به کجا چنین شتابان، گون از نسیم پرسید…

دراز کشیدن تا دیده نشدن در اتاق پذیرایی و کنار مبل ها همه مصادیقی از همین معنا هستند. گره بزرگ شما این است که متوجه الزامات ارتباطی نیستید  و با رفتاری مبتنی بر عدم مسئولیت دیگری را در برزخ خود رها می کنید.

 

در بخش دوم خواب، واقعیت ها افشا می شوند. زمانی که شما بلند شده و سلام می دهید، یعنی از خود رویکرد مثبت نشان می دهید و این امر باعث خروج مرد از درون لاک رفتاری (ماشین شیک) شده و وی خود را برایتان افشا می کند.

او آسیب دیده است. و هر انسان آسیب دیده ای نیازمند کمک و مراقبت است. سر باندپیچی شده یعنی ذهنیت وی گرفتار آسیب و نقصان شده است. گوش پروتز شده است، یعنی دریافت های ذهنی ایشان از امور مختلف دستخوش نقصان شده و باید ترمیم شود. دوست خوبم، عینکتان را بیابید، آن نامزد سابق و عشق امروزتان نیاز به حمایت و کمک دارد. کامپیوتر نماد محاسبه کردن و ارزیابی دقیق مسائل است.

این بخش پایانی خواب بعد توانمند شما را نشان می دهد. شما در جایگاه یک درمانگر ایستاده اید. کسی که می تواند نسخه رنج های مرد را بپیچید؛ اما برای این کار باید ابتدا خود به تشخیص درست برسد. مردی که می خواهد به شما کمک کند، در حقیقت می خواهد درون اتاق پذیرای زندگی تان به او جایی بدهید تا به آرامش و راحتی برسد، دمی روی مبل بنشیند و دردهایش را درمان کند.

عمیق بیاندشید، ما با کنار کشیدن و قایم شدن پشت مبل ها نمی توانیم کسانی را که دوست داریم به دست آوریم. آن ها چه بسا نیازمند شخصیت بالغ و درمانگر ما باشند.