تعبیر خواب قلیان کشیدن در توالت

تعبیر-خواب-قلیان-کشیدنسحر:

خواب دیدم ک کف توالت نشسته بودم و قلیون میکشیدم.

 

تعبیر خواب:

درد آدم هایی از جنس شما درد مرکب است- دردی که می سوزد و ویران می کند، اما فرد گمان می کند در اوج سلامت و صحت است و همه چیز به نظرش رو به راه می آید.

دوست خوبم، درد مرکب بدترین نوع دردهاست؛ چون شما نمی دانید بیمارید و بیماری عمیقا وجودتان را مثل خوره می خورد و سلامت روح و جسمتان را ویران می کند.

تعبیر خواب توالت دفع غرایز نابهنجار است. اگر با مفاهیم روانشناسی آشنا باشید، پاره ای غرایز هستند که شکل خود را از دست می دهند، و ماهیتی مخرب می یابند. غالب این غرایز در بخش سایه زیست کرده و در هر بزنگاهی ما را تصرف کرده و موجبات آسیبمان می شوند. تعبیر خواب توالت لزوم رهایی از این دست غرایز است.

اما، تعبیر خواب قلیان عادات مخرب است. درست مانند آلاینده های نفتی که سطح دریا را فراگرفته یا در جلگه ها ساقه گیاهان را آلوده کرده و به تدریج زندگی را به مرگ بدل می کنند، تعبیر خواب قلیان عادت هایی هستند که گام به گام و بسیار آرام و تدریجی زندگی را به نیستی می کشانند.

هنگامی که شما در توالت نشسته اید و قلیان می کشید، یعنی در تصرف آن غرایز مرگبار قرار دارید. در حقیقت، به جای آن که به فکر رهایی باشید، احساستان این است که کار درست و سلامت را به انجام می رسانید.

خود را دریابید و زندگی تان را از عاداتی که جز تباهی نفعی ندارند، رهایی بخشید.