تعبیر خواب شاه با عبای رنگی کاغذی به دستم داد

Woman juggling with several arms
Woman juggling with several arms

شرح خواب شمیم:

این خواب را من در چند زمان مختلف با تفاوتهایی دیده ام. چند شب پیش خواب آقایی را می دیدم که دورادور می شناسم. در کار قبلیم او را بعضا می دیدم. خواب دیدم دارد نوشته ای می نویسد و بعد آن کاغذ یا قلم را به من داد. بعد رفت و به ۳-۴ نفر درس می داد جلوی مونیتور و روی زمین نشسته بود. آن افراد چشمان رنگی داشتند بعضی درشت و بعضی خطی. یکی انگار روی زانویش نشسته بود. یکی از این افراد از همکلاسیهای لیسانسم بود با پوستی سفید که در یک لحظه پوست شکمش را از لای دکمه ها دیدم آن هم به همان سفیدی بود. فقط ناگهان یک کهیر بزرگ از روی سر تا پایین صورتش دیده شد به طوری که نصف صورتش را گرفت. او نگاهی نگران داشت. همین کهیر انگار بر شکمش نیز پدیدارشد!

چند شب پیش هم می دیدم یک شاه با عبای رنگی و عمامه شبیه کلاه بلند، کاغذی نوشته شده و گشاده را بمن داد.

چند مدت قبل هم خواب همین همکار دور را می دیدم. آن موقع پیش از  تغییر شغلم بود. خواب دیدم من دارم با قلم روی کاغذ می نویسم. بعد در جلوی من صحنه دیگری بود انگار که من نوزادی شده بودم. من را به خانمی دادند که رییس قبلیم بود  تا سرپرستم شود و من را به فرزندی پذیرفت . در آغوشش بودم که همین آقای همکار آمد و انگار با این خانم ازدواج کرد و اینگونه می شنیدم که این نوزاد تحت سرپرستی این آقا بزرگ می شود.

من بعد از تغییر شغلم هیچ ارتباطی با همکاران قبل ندارم و برایم دیدن این خواب و خوابهای بعد عجیب است!

من خواب این آقای همکار دور را باز هم دیده ام بعضی موقع با من حرفهای زیادی می زند اما من چیزی متوجه نشده ام!

 

توضیح:

آن شاه برگه کاغذ را بمن نشان داد و راجع بهش می گفت این اموال ماست که بعضی دست مسلمانان است، بعضی یهودیان و بعضی دست دیگران. حسم راجع به یهودیان دوستانه بود یعنی حس دوستانه ای به من می دادند علی رغم فکر اشغال گری که به ذهنم می رسید.

 

تعبیر خواب :

خوابهای شما به ولایت شما بر زندگی تان باز می گردد. چقدر بر داشته ها، وقت و احساسات خود مدیریت دارید؟ کاغذ و قلم نماد حساب وکتاب داشتن است و شاه نماد الگویی است که باید در زندگی داشته باشید. بخشی از اموال، حقوق، زمان و زندگیتان باید از آن خودتان باشد. مانند یهودیان بخشی از داشته هایتان را پس انداز کنید و بخشی از زندگی و دارایتان باید وقف دیگران شود. احتمالا آن همکار در دنیای واقعی چون آن شاه دنیای رویایی شما انسانی مدیر و مدبر است. اما زمانی که زندگی را به لذت بردن و خوش بودن بگذرانید، به انجام آن دانشجو که کهیر گرفت، مبتلا می شوید. شکم و چهره ای کهیر زده نماد انسانی گرفتار از هم گسیختگی و ملتهب شدن روح و جسم است. احتمالا شاگردها چهار نفر بوده اند چون چهار عدد  عقل و رایانه هم نماد محاسبه گری است.

دوست عزیز برای زندگیتان برنامه و نظمی معقول بریزید و عاقبت اندیشی پیشه کنید تا در آینده حسرت زده و متضرر نشوید