تعبیر خواب سفر به کیش

Compatibility
انطباق با شرایط

مژگان :

خواب دیدم یکی از دوستام داره انگار برام پیشگویی می کنه به من گفت تو تا یکسال دیگه یه سفر میری کیش و همونجا هم می میری

از خواب بیدار شدم خیلی ترسیدم. هنوز هم نگران هستم.

 

تعبیر خواب :

دوست شما بر این باور است که آدم‌ها تغییر نمی‌کنند. از کوزه همان برون تراود که در اوست. حداقل درباره شما چنین می‌اندیشد.

در زبانشناسی رویا، بیان فرد بازتاب دهنده نگرش اوست. زمانی که دوستتان می‌گوید تا یک سال دیگر سفری به کیش می‌روی و همانجا می‌میری، یک نمادی است که بر آن تاکید شده که بر خود محوری تاکید دارد. دوستتان می‌اندیشد خصوصیات ذاتی شما این گونه است که در برابر شرایط متغییر حاضر به اصلاح دیدگاه‌تان نیستید و در نتیجه بازی را می‌بازید.

می‌دانم کمی گیج شدید. در زبان رویا، نمادهای کلامی مانند کیش به معنای فرهنگ لغتی آن ها باز می‌گردند. کیش به معنای آیین یا طریفت است. سفر هم به معنای روبرو شدن با شرایط جدید است. اما مرگ یعنی قطع فرصت. پس، مرگ در سفر به کیش، باید این گونه تعبیر شود که فرد هنگام روبرو شدن با شرایط جدید به دلیل دگم بودن یا عدم انعطاف پذیری دچار مشکل شده و موقعیت خود را از دست می‌دهد.

نکته خواب این است که شما حقیقتا رفتار مشخص و انعطاف ناپذیری دارید. چرا این را می‌گویم؟ چون شما در خواب مشاهده گر هستید و اصول تحلیل می‌گوید گره‌ای را که در خواب مشاهده می‌کنید، در خود شما انعکاس می‌یابد. بنابراین، لازم است نگاهتان را تغییر داده و یاد بگیرید بر اساس شرایط خودتان را آپدیت کرده و بدانید هنر انسان بودن این است که می‌تواند مقتضیات زمان و مکان را درک کرده و به نحو مقتضی از خود واکنش نشان دهد.