تعبیر خواب زالو و حوض

تعبیر-خواب-زالو-حوضرضا:

خواب دیدم در کنار حوض آبی با آب زلال نشسته ام . شیر آب نیز داشت . یک فرد در داخل قوطی کوچکی موجودی را مثل زالو به من نشان می دهد . دستم را به تن زالو زدم. دستم آلوده شد و انگار اجرامی به آن چسبیدند. بسرعت دستم را زیر شیر آب بردم تا آنرا بشویم ولی دیدم زالوهای کوچکی بصورت انبوه از آن خارج می شوند و داخل حوض آب می ریزند و حوض در حال مملو شدن از زالوهای کوچک و ریز بود . یکی از همکارانم بنام آقای دکتر م نیز در آنجا بودند.

 

تعبیر خواب :

چه فکر می کنید؟ آیا با ریختن آب روی نفت مشتعل می توان جلوی آتش را گرفت؟ خواب شما از جنبه های مختلف بسیار ارزشمند است و به ما درباره یکی از عادات ناگوار رفتاری ما هشدار می دهد. پیام ساده است: زمانی که با شهواتی روبرو هستیم که ماهیت سرطانی دارند، راه حل ارضاء آن ها نیست؛ زیرا هرچه بیشتر نیازشان را رفع کنیم، مانند خونی که به سلول تمیز و پر از گلوبول سرخی که به سلول سرطانی می رسد، نتیجه گسترش سریع تر و بیشتر آن خواهد بود. آیا این گونه نیست؟ کسی که گرفتار شهوات جنسی خارج از قاعده شده، کسی که گرفتار اعتیاد شده، هرچه سکس یا مخدر بیشتری دریافت کند، بیشتر سقوط خواهد کرد.

اجازه دهید ابتدا به تعبیر نمادهای خوابتان بپردازیم: قوطی در برابر حوض نماد محیط ایزوله و محدود است. قوطی را می توان شبیه یک سلول زندان دانست، جایی که زالو امکان رشد و تکثیر ندارد. حوض سطح توان مولد شما را نشان می دهد. تعبیر خواب حوض ظریفت و توانایی هایی است که فرد در اختیار دارد. برای مثال، حوض می تواند نماد حقوق یا درآمد ماهانه فرد باشد. زالو جانوری است که از خون قربانی ارتزاق می کند. تعبیر خواب زالو می تواند بهره بردن انگلی یا سوءاستفاده باشد. تعبیر خواب دست نیز ایجاد اثر است. بنابراین، خواب نشان می دهد، شما در معرض مشکلی قرار گرفته اید که ممکن است با تشخیص نادرست به جای مهار آن باعث رشد و تکثیر مشکل به ابعادی گسترده تر شوید.

بگذارید دو مثال دیگر بزنم.

یک- بسیاری از والدین به خواست های فرزندانشان تن می دهند. والدین به جای آن که خواست های فرزند را مدیریت کنند، هرچه می خواهد برآورده می کنند، با این خیال خام که احساس کمبود نکند. نتیجه دسترسی بدون محدودیت فرزند به آزادی است که به خودی خود بسیار مخرب است و از سوی دیگر سطح توقعات کودک آنچنان افزایش پیدا می کند که فردا دیگر به هیچ شکلی نمی توان او را کنترل کرد. چنین فرزندی جز آفتی شوم برای جامعه هیچ نخواهد بود.

دو- دولت نهم و دهم به جای آموختن ماهیگیری به مردم، نقدینگی در اختیار آنان قرار دادند و تزریق حجم عظیم پول به جامعه موجب رشد فرهنگ تن پروری و گداصفتی شد. نتایج شوم آن رفتار نادرست امروز دیگر برای همگان مشهود است.

دوست عزیز، درک کنید گاه باید جلوی برخی مسائل را گرفت و آنها را به قول معروف در نطفه خفه کرد. سرچشمه توان بستن به بیل/ چو پر شد نتوان بستن به پیل.