تعبیر خواب روح / با بسم الله گفتن خانواده دور شدم

تعبیر-خواب-روح
دیگرخواهی

امین :

دیروز عصر . ساعتای ۵ نیم خوابی دیدم . که با خوابای قبل کاملا فرق داشت .این خواب بطور واضح و دقیق در ذهنم مانده ولی بقیه خواب هایم کامل یادم نمیماند .

شرح خواب :

خواب دیدم در قید حیات هستم و با دیگران ارتباط دارم . صحبت میکنم . معاشرت میکنم . هم خانواده هم غریبه .

بر اثر سانحه تصادف که از بلندی پرت شدم، مردم؛ ولی انگار هنوز زنده بودم. روحم از تنم خارج شد و در میان همان مردم حتی خانوادم حضور داشتم و بقیه هم متوجه فوت بنده نشده بودن و نمیدانستن که من روح هستم .

در میان مردم بودم و به اونایی ک مشکل داشتن کمک میکردم. صحبت میکردم .و دقیقا در خواب اینو از خدای متعال میدونستم. حسی داشتم که انگار خداوند به من این لطف را کرده. هوای عرفانی داشتم .

و دیگر اینکه در خواب جلوی خانواده، خود را لو دادم و گفتم من مردم این روح من است. آنها بسم الله گفتند و من از آنها دور شدم .

 

تعبیر خواب :

شما به نحو تاسف باری خودتان را نادیده می گیرید. دوست خوبم، اندازه نگه دار که اندازه نکوست. در تصادف سقوط می کنید، یعنی هنگام روبرو شدن با خواست دیگران رفتاری منفعل و اثرپذیر دارید. پس حق و حقوق شما چه می شود؟

روح وجودیست که به انتظار پاداش اعمالش می نشبند، ولی برای شما پاداشی نیست. در واقع حقوق فردی شما مرده و گویا اصلا قرار نیست شما هم وجود داشته باشید. همه جا دارید به دیگران کمک می کنید، اما این روح است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. وضعیت جاری را ناشی از لطف خدا می دانید؛ اما دوست خوبم، لطفا خدا دیگرخواهی متوازن است. در شما توازنی وجود ندارد و همه وجودتان مانند روح محو در دیگران شده است.

به همین ترتیب، بسم الله اشاره به خود فرد و حقانیت او دارد. هنگامی که اعضا خانواده بسم الله می گویند یعنی روی حق های خود تاکید می کنند، شما دور و محو می شوید. به عبارت ساده، هنگامی که پای نیازها و حقوق فردی به میان می آید، شما جایگاهی برای خود متصور نیستید و این اصلا خوب نیست.

نهایت کلام، خواب هشداری جدیست تا رفتار دیگرخواهانه تان را مهار کنید. هر چیز در جای خویش نیکوست. با عقلانیت بخشید به تصمیماتتان، تعادل را به زندگی خود باز گردانید. گاه باید بر خلاف خواست دیگران کاری را بکنید که درست و به حق می بینید.