تعبیر خواب خواستگار می‌خواست در خانه ما حمام کند

تعبیر_خواب-حمام
تعبیر خواب تقاضای حمام کردن

نجمه :

مادرم چند روز پیش در خواب دیده که: “یکی از خواستگارهای قدیمم جلوی در خانه ما ایستاده و به مادرم میگوید میخوام بیام در حمام شما حمام کنم و مادر در خواب از این قضیه ناراحت است.”

 

تعبیر خواب :

مادرتان گرفتار مشکل عدم همدلی است. دیگران هستند و به دستان پر مهر ما نیاز دارند. چه بسا اگر دست نوازشی بر سرشان کشیم یا لطف کوچکی در حقشان به جا آوریم، زندگی آنان را تغییر دهد. اما، همدلی که نباشد آدم خط‌های قرمز پر رنگی پیرامون خود می‌کشد و هر کس که نزدیک حریم او شود را سخت می‌راند. چنین آدمی کم لطف می‌شود و حاضر نیست اشتباهات دیگری را با دید اغماض بنگرد و به او کمک کند تا خویش را اصلاح نماید.

آن مرد خالی از اشکال و اشتباه نبوده، اما در وجودش تمایل به تغییر وجود داشته، منتها از آن تیپ آدمهایی است که باید برای بلند شدن و تغییر کردن کمک شود. در واقع، به یک حامی نیاز دارد تا خود را از شر فکرها و رفتار ناسوده خلاص کند.

این که می‌گوید می‌خواهم بیایم در حمام شما حمام کنم، نگرش او را بازتاب می‌دهد که خانه و کاشانه شما و دامن مادرتان را مامنی می‌دیده که به واسطه آن می‌توانسته خود را از زشتی افکار و ناروایی رفتار خلاصی بخشد.

در نقطه مقابل ناراحتی مادرتان از چنین خواسته‌ای قرار می‌گیرد. مادرتان حاضر نیست بستر را فراهم کند تا دیگران در سایه حمایت او فرصت تغییر رفتار و عادات ناپسند خود را بیابند. آیا چنین نیست؟

درک کنیم، نوزاد لوح سفید نیست. آکنده از صدها نقص و ناپختگی غرایز و احساسات و ذهنیت است. در سایه تربیت و خودسازی است که آدم‌ها به سمت کمال سوگیری می‌کنند. مادرتان باید بیاموزد، واقعیت ناقص بودن آدمی را بپذیرد و به دیگران مجال تغییر را بدهد. آدم خصلت آموزگار که داشته باشد،‌کودکان پیرامون او کم کم هنر و ادب را خواهند آموخت.