تعبیر خواب خانه کاهگلی مکعب شکل

تعبیر خواب خانه مکعب شکل
مثبت اندیشی

مریم:

حدود ۱۴ سال پیش در محیط کارم تازه مشغول شده بودم و بسیاری را نمیشناختم, شبی خواب خانم مسنی از همکاران را دیدم که نه می شناختمشان و نه سمت ایشان را میدانستم. در یک خانه کاهگلی یا آجری (فقط یک مکعب ساده) که داخل آن خالی بود، ایشان  به همراه یک پسربچه ۶_۷ ساله بود. زن به بچه یک آبنبات چوبی داد که رویش یک زر ورق بود و روی آن نوشته بود دارو.

 

تعبیر خواب :

شکل مکعب اشاره به منطق یا ذهنیت دارد. محقر بودن نماد سختی و مشقات است. خانه هم نماد آرامش. اما، پسر بچه نماد استقلال و خوداتکایی نارس و نیازمند رشد است. رویا این پیام را برای شما داشته که برای دست یافتن به یک شخصیت بالغ و خوداتکا باید در برابر مشکلات زندگی به تصویرسازی مثبت از مسائل بپردازید. حتی هنگام روبرو شدن با مشکلات بد زندگی نیز، فرد مثبت اندیش به بخش های مثبت مسائل نگاه کرده و سختی ها را بر دوش خود هموار می کند. دوست عزیز، از کجا چنین تحلیلی را آوردم؟ از ترکیب دارو با آب نبات. آب نبات مگر با زبان چشیده نمی شود؟ چشیدن هم یعنی تست کردن و آب نبات را چشیدن یعنی طعم شیرین و مثبت مسائل را مورد توجه قرار دادن.

رویا می گفته، روحیه مثبت اندیش داشته باشید تا سختی ها بر شما هموار شود. احتمالا آن پیرزن چنین خصوصیتی داشته که به رویای شما آمده بود.