تعبیر خواب خانه نیمه تاریک و بی اثاثیه و سمیرا با قابلمه غذا

تعبیر-خواب-بهت-زنمهسا :

این خواب را چند ماه پیش دیدم. در خانه مان بودم!فضای خانه تیره و خاکستری دیده می شد خانه حالت لخت و بی اثاثیه داشت. چند تا روفرشی های چهارخانه کهنه و رنگ و رو رفته روی فرشها انداخته شده بود. زنگ خانه به صدا در امد! سمیرا بود. ( از اقوام مادرم که در همسایگی ما زندگی می کند. انسانی به شدت فضول و خاله زنک) مانند همیشه با صدای بلند داد می زد در را باز کن اومدم مامانت ببینم.این خواب را زمانی دیدم که مادرم از سفر حج برگشته بود و همه به دیدنش می امدند.گفتم داد نزن مامانم خونه نیست در را باز کردم و تا خواستم خودم را به حیاط برسانم تا مانع امدنش شوم سراسیمه در را باز کرد با قابلمه غذا و بچه هایش و دو دختر که خواهرشوهرهایش معرفی کرد وارد شدند. بدون سلام و علیک رفتند در اشپزخانه و مشغول شدند!! چن لحظه بعد هم پدرشوهرش امد، سگرمه هایش در هم بود که چرا مادرم نیست و استقبال درخوری از او نشده و من گفتم نمی دانستم شما می ایید ولی ان اقا جوری حرف می زد که انگار دعوت شده و سمیرا دعوت را به او رسانده در حالی که همچین چیزی نبود! تمام مدت من میخکوب و هاج و واج مانند جن زده ها ایستاده بودم و به مهمانان ناخوانده نگاه می کردم. بعد سمیرا سفره ناهار را در کسری از ثانیه پهن کرد و غذا را اوردند و من همچنان بی دلیل از پدرشوهرش عذرخواهی کردم و او در حالیکه لقمه بزرگی را داشت در دهانش می گذاشت گفت راحت باش دخترم راحت باش ایرادی ندارد! انقدر راحت که انگار او صاحب خانه ست!

 

تعبیر خواب :

از ظاهر خواب به سادگی پیداست که شما آمادگی لازم برای روبرو شدن با مسائل را ندارید. در نتیجه اسیر شرایط شده و استرس و دلواپسی توان عمل مطلوب را از شما می گیرد.

زنگ در اشاره به پیش آگاهی دارد. شما می دانید قرار است چه اتفاقی بیفتد. پس می توانید خود را برای آن آماده کنید. فضای نیمه تاریک اشاره به جهل دارد و فضای خالی خانه عدم امکانات را نشان می دهد. در حالی که پیش آگاهی دارید، ولی نسبت به دانسته تان هوشیاری لازم را نداشته و خود را مهیای شرایط پیش رو نمی کنید. نتیجه نهایی نیز در مخمصه افتادن و احساس شرمندگی است. در واقع، تعبیر خواب خانه آرامش است و رویا بیانگر این معناست که ریشه عدم آرامشتان به فقدان آمادگی تان برای روبرو شدن با مسائل باز می گردد.

دوست خوبم، آن زن از دید شما فضولباشی بی ارزشی است، ولی همان زن می تواند جیزی برای یاد دادن به شما داشته باشد . او  یک ویژگی در خور احترام دارد. او یک تامین کننده و اداره کننده عالیست. بچه ها و دو خواهر شوهر منقاد او هستند. دیگ  دارد.  به آشپزخانه می رود و نیاز پدرشوهر را برآورده می کند. خواب می گوید:

یک- نسبت به شرایط هوشیار باشید و الزامات هر امری را درک کنید.

دو- تامین کننده باشید؛ یعنی با برآوردن الزاماتی که به عنوان یک مادر، همسر و… دارید، عملکردی مسلط و موفق را به نمایش بگذارید.

زمانی که کارها را به درستی رتق و فتق کنید، جایگاهتان به رسمت شناخته شده و آرامش خاطر و عزت نفس در وجودتان تعالی می یابد.