تعبیر خواب خانه بنی هاشم

تعبیر-خواب-خانه-بنی-هاشمسمانه:

خیلی وقت است که در بیداری دعا میکنم که خدا حاجت هایم را بدهد. در خواب دیدم سوار ماشینی هستم مثل اینکه ماشین خراب شد. در آن لحظه ایستاد و راننده خانه ای را نشان داد و گفت اینجا خانه بنی هاشم است و حاجتت را میدهد(فکر میکنم آن شهر مکه بود). من خوشحال شدم و زود از ماشین پیاده شدم. فهمیدم روز جمعه است. سرم را به آسمان بلند کردم و گفتم خدایا حاجتم را بده. بعد دیدم خانه ای هستم و داخل یکی از اتاق هایش هستم. در آن اتاق دو تا تخت بود که روی آن ملافه ای سبز کشیده بودن. من روی یکی از آنها نشسته بودم و در گوشه ای  از اتاق چادرهایی برای نماز بود.

 

فهمیدم در یکی از اتاق ها که بزرگتر بود روضه است و زود رفتم تا به روضه خوان ها ملحق شوم که متوجه شدم با مانتو هستم و چادر مشکی ام نیست. هر چه دنبال چادر گشتم پیدایش نکردم با خود گفتم بگذار چادرم همینجا بماند برای کسانی که میخواهند استفاده کنند. باز هم به دنبال چادرم بودم میخواستم چادر سفید بپوشم گفتم شاید صاحبانشان راضی نباشند بعد بیدار شدم .

 

تعبیر خواب:

اعتقادات اشتباه و آستری که برای باید و نبایدهای زندگی دوخته اید موجبات مشقتتان شده و شما را از رسیدن به هدفتان بازداشته است.

به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که برون در چه کردی؟ که درون خانه آیی؟

به قمار خانه رفتم، همه پاکباز دیدم

چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی

در دیر می‌زدم من، که یکی ز در در آمد

که : درآ، درآ، عراقی، که تو خاص از آن مایی

دوست خوبم، ماشین وسیله ای برای رسیدن به هدف است. تعبیر خواب خراب بودن ماشین نقصان در روش حرکت به سمت هدف است. این نقصان چیست؟ اولین نکته ای که به چشم می خورد، راننده فرد دیگری است؛ یعنی شما از اصول و اعتقاداتی پیروی می کنید که برآمده از محیط است. گرفتار چیزی هستید که از راه بازتان می دارد. باز به سوالمان برگردیم، نقصان چیست؟ مهمترین حجم معنایی خواب را می توان در عبارت «خانه بنی هاشم» یافت. تعبیر خواب خانه آرامش و امنیت است و تعبیر خواب بنی هاشم اشاره به مردان و زنانی دارد که طریقت را به نیکی باز می شناسند، خودآگاه هستند، نیک را از بد تشخیص می دهند و گرفتار باطل نیستند.

خدا خالقی است که امور را در ید اختیار دارد و می تواند کارها را به سامان آورد و جمعه در خواب شما تعبیر فراقت و رهایی است. در حقیقت، نماد جمعه هم معنا با تخت دارای روکش سبز رنگ است. تخت آسودگی و سبز رنگ زندگی و حیات است. برای رسیدن به هدفتان نیاز دارید تا خویش را از بار گران فکرها و بایدها و نبایدها رهایی بخشید. تعبیر خواب مکه اشراف یافتن به هدف است و مگر به هدفی می توان دست یافت بدون رهایی از باورهای ناسوده و اشتباه که دست و پاگیر جان آدمی اند.

دوست عزیز، گره مشکلات را می توان در بخش پایانی خواب شما دید. تقابل چادر مشکی که از آن شماست با چادر نماز سفید رنگی که خداوند برایتان در خانه بنی هاشم مهیا کرده است. آیا قصد دارید در تار و پود ذهنیات اشتباه که ماشین زندگی تان را گرفتار نقصان کرده اند، باقی بمانید یا هدیه الهی را می پذیرید. انتخاب با شماست. چادر نماد مرزهای باید و نباید و رنگ سفید در برابر سیاه نماد رهایی است.

اگر می خواهید به آرامش خاطر برسید، فرمان ماشین زندگی تان را به دست بگیرید و فارغ از پندارهای نابجا به سمت روشنایی حرکت کنید. جسم و روح شما نیز بر شما حقی دارند. گاه باید فقط برای خودتان باشید و دمی فارغ از وظایف مادری یا هر پنداره دیگری به سفر بروید، تفریح کنید و از بودنتان لذت ببرید تا باطریهایتان شارژ شده و توان برای دوباره کوشیدن بیابید.