تعبیر خواب جهنم / مانند نان سنگک در تنور بودیم

تعبیر-خواب-جهنم
تزویر

حمید:

خواب دیدم تو مکانی هستیم که گویا جهنم است. من و همسرم و چندتا از دوستام ۶ یا ۷ نفری میشدیم. خیلی عجیب و فانتزی بود. فرشته های عذاب وقتی مارا میگرفتن یه دفعه شکلشان شبیه دسته وسیله ای میشد که باش نون سنگک تو تنور می گذارند و ما هم مثل اون قسمت که تو تنوره رومن به سمت آتش بود ولی آتش خیلی کم میسوزاند و بعد هم دیدم انگار تو این دنیا بودیم و من لباس روحانیت تنم بود و انگار روحانی شده بودم.

 

تعبیر خواب :

فرشته نماد بعد خلوص یافته و کامل است. در واقع، فرشته بی نقص است. فرشته عذاب و آنچه شرح دادید، نشان می دهد دو رویی و نفاق در روابط اجتماعی و به ویژه زناشویی همانند شعله ای نرم به تدریج  وجه ارتباطی ما را می سوزاند و تباه می کند.

دوست عزیز، در علم ارتباطات بر صداقت و روراستی دو طرف ارتباطی تاکید جدی می شود. اگر می خواهید روابط سالم و رشد یابنده ای با همسرتان و در مناسبات اجتماعی تان داشته باشید، غش را کنار بگذارید و صادق و صالح باشید. خواب، به انسان راهکار رهایی از گره های زندگی را نشان می دهد.

لباس روحانی

لباس روحانی نیز نماد داشتن ظاهر موجه است. در واقع، این که شما لباس روحانی به تن دارید، دارد اشاره می کند که وجه مثبتی از خود به دیگران نشان می دهید. اما، قسمت اول خواب به وضوح بر ملا می کند، صداقتی که نشان می دهید، با آنچه در دلتان می گذرد فرق دارد. پس، ذهنتان را از آلودگی ها بشویید و رویه اصلاح در مناسبات خود پی بگیرید: روحانی واقعی و اصیل باشید. به اطرافیانتان هم بیاموزید، این گونه باشند.