تعبیر خواب تورم لثه

تعبیر-لثه-متورم
نقش شک در عدم موفقیت

شروین :

خواب دیدم خاله ام که یکسال و نیم پیش فوت کرده اند لثه هایش به شدت ورم کرده.

 

تعبیر خواب :

تعبیر خواب تورم لثه مخدوش شدن عملکرد است. در واقع،‌ فرد گرفتار شک و تردید نسبت به درستی کارهای خود شده و نتیجه آن، تحلیل رفتن انرژی و کاسته شدن از پشتکار فرد است.

رویا نشان می‌دهد خاله شما چنین ویژگی‌ای داشته و دلیل عدم موفقیت او در کارهایش گرفتار شک و تردید و دودلی شدن بوده است. این که او مرده نماد فرصت‌هایی است که از دست می‌رود. مرگ پایان مجالی است که داریم. بنابراین، خواب به شما می‌گوید، مراقب باشید با شک و تردید باعث از دست رفتن فرصت‌ها نشوید. موفقیت را کسانی در آغوش کشیده‌اند که در شرایط سخت و توان فرسا،‌امید خود را از دست نداده‌اند. اگر قصد شادکامی دارید،‌ خوابتان را جدی گرفته و مانع نفوذ امواج منفی در قلب و اندیشه‌تان شوید.