تعبیر خواب بی توجهی استاد

تعبیر-خواب-بی توجهی
تعبیر خواب بی توجهی استاد

کتایون :

گاهی خواب استادمو میبینم، که توی خواب بهم بی توجهه!! تعجب میکنم، چون اصلا آدم خودمحوری نیست!!

 

تعبیر خواب :

استاد در ارتباط با دانشگاه یا محل تحصیل است و نماد آموختن راه و رسم منطقی روبرو شدن با مسائل می باشد. اما، کم توجهی یعنی دیده نشدن و مورد اعتنا قرار نگرفتن و در خواب نمایشگر فشار روانی است که بر شما وارد می شود. در واقع، پیام خواب وابستگی است که شما به دیگران دارید. در زبان روانشناسی به آن دیگرخواهی می گویند. رفتار و کردار فرد تحت تاثیر نگاه دیگران قرار می گیرد و چنین فردی دچار وابستگی و شرطی شدگی در ارتباطات است. البته در ایران بسیاری از شهروندان دچار این عارضه هستند.

زمانی که مادر یا پدر یا دوست به هر دلیل ما را تحویل نمی گیرند، روزمان شب تار می شود. اگر در حال انجام کاری هستیم که به آن عشق می ورزیم، کافی است تا رهگذری با تمسخر نگاهمان کند تا کلا قافیه را ببازیم و دست از کار بشوییم. استقلال و اعتماد به نفس لرزانی داریم که رفتار دیگران آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

دوست خوبم، سرشته امور زندگی تان را به دست بگیرید و از وابستگی های نادرست رها شوید. این که چنین خوابی را به تکرار می بینید، نشان می دهد که وابستگی تان شدید و نیازمند درمان است. پس، نگاهتان را عوض کرده، انسانی مستقل باشید و به آرامش برسید.