تعبیر خواب بیرون آمدن عقرب از پشت عنکبوت خاکستری

تعبیر_خواب-عنکبوت-عقرب
تعبیر خواب عنکبوت خاکستری

سارا :

خواب دیدم در خانه مادر م در اتاقی که قبلا اتاق مهمان بود و الان اتاق خواهرم است مشغول جارو زدن هستم که ناگهان عنکبوت خاکستری بزرگی از زیر مبل بیرون آمد ترسیدم و خودم راعقب کشیدم

دوباره که نگاه کردم روی پشت آن عنکبوت عنکبوت کوچک زرد رنگ دیگری بود خواهرم نزدیک شد که آنرا بکشد که من به وضوح دیدم از انتهای بدن عنکبوت بزرگ یک عقرب سیاه بیرون آمد و در این موقع شروع به صدا زدن برادرم با صدای بلند کردم که از خواب بیدار شدم

تعبیر خواب :

برای مشاهده شرح تحلیل خواب فوق فایل تصویری زیر را مشاهده نمایید: