تعبیر خواب بوسیدن گونه معشوق

تعبیر-خواب-بوسه-گونهس.ف :

من و عشم کنار هم بطوری که دستم رو شونش بود قدم میزدیم و بعد از چند جمله عاشقانه که باهم داشتیم ، گونه اش رو بوسیدم.

 

تعبیر خواب :

در دریای پر التهاب زندگی آیا حاضرید با او همراه شوید؟ یافتن جفتی خوب دشوار و حفظ آن نیازمند تعهدی همه جانبه است. دست بر شانه گذاشتن و بوسیدن گونه احساسات خوشایند یک باور را در او ایجاد می کند، باور به شما!

پس مراقب باشید چه می کنید؟ قدر معشوقتان را بدانید و درک کنید می توانید با او کانونی پایدار را شکل دهید، اگر بخواهید…