تعبیر خواب آثار تجاوز روی صورت و گردن

تعبیر-خواب-تجاوز-صورت-گردنم.ن :

توی ماشین با خانمی بودم راننده خوراکی تعارف کرد. خودم رو در ایوانی دیدم نیمه عریان مردهای زیادی میامدن منو ببینن ،رفتم لباس بپوشم در آینه خودم رو دیدم زخمی و پر خراش حتی صورت و گردنم آثار تجاوز و شکنجه بود

 

تعبیر خواب :
برای حفظ منافعتان و جلوگیری از تضییع حقوقتان نیاز دارید نه گفتن را تمرین کنید.

مگر می شود پذیرای هر امری بود و گرفتار نشد. به طبیعت نگاه کنید. گیاهان نیز برای خود سیستم تدافعی دارند و جاهایی بلدند بگویند نه!

ماشین اشاره به بینش دارد. هر چیزی را از دست هر کسی نگیرید. راننده زندگی خود باشید. زندگی شما بالکنی نیست که هر کس خواست برای هواخوری وارد آن شود و بعد پی کار خود برود. برای خودتان ارزش و احترام قائل باشید و حریمتان را پاس بدارید.