تصادف شاگرد

همدلیآتوسا:

سلام خواب میبینم پسری تصادف میکنه. من اولین نفر بالا سرش میرسم خیلی وحشتناکه تامیرسم زنده میشه.
اون پسر یکی از شاگردای کلاس زبانم است.

تفسیر:

ذهنیتهایی درونتان ایجاد می شود که جلوی شما را می گیرد تا آن گونه که باید و شاید به ادای مسئولیت اجتماعیتان بپردازید.
شاگرد نماد کسی است که شما مسئولیت دارید تا به نحو احسنت وی را آموزش دارید. تصادف نیز واقعه ای غیر مترقبه است. برای همه انسان ها ممکن است لحظاتی از فروپاشی و شکست پیش بیاید که اگر دیگران به دادشان نرسند، خود قادر به گذشتن از مانع نیستند. آیا حسین فریاد هل من ناصر ینصرنی سر نداد؟ فریاد حسین برای افشای نیاز انسان ها برای همدلی و پشت هم بودن بود. آیا اجازه می دهید بهانه های دل جلوی شما را از حمایت دیگران بگیرد؟
بر ترس ها، انفعال ها و فکرهای باطل غلبه کنید و برای کسانی که نسبت به آن ها احساس مسئولیت می کنید از جان و دل مایه بگذارید.