تحلیل رویای حیوانی با چشمان سفید

تعبیر-چشم-سفید
دشمن پنهان

رضا:

در خواب و بیداری بودم ، ناگهان احساس کردم با چشم راست و نزدیک ، چشمان آدمی را دیدم ک عینک نارنجی داشت .

و با چشم چپ و کمی دورتر ، موجودی شبیه به حیوونه وحشی رو دیدم ک هم صورت کمی وحشتناکی داشت ، و هم چشمان سفیدی داشت؛ ولی اروم بود . فقط انگام میکرد انگار .

بعد از آن هم صدایی در خواب شنیدم ک گفت : اندیشیدن .

 

تحلیل رویا:

شما اینجا یک مشاهده گر هستید و با درک یک واقعیت روبرو شده اید. در واقع، این رویا از نوع رویاهای افشاگرانه است که واقعیت یک مسئله را- همان گونه که هست- نشان می دهد. در تحلیل رویا، زمانی که چشم انداز دور و نزدیک با هم می آیند، تمایز میان نگاه سطحی و عمیق نمودار می شود. بر خلاف باور رایج، نزدیک به معنای صحت نیست، بلکه نشان می دهد فرد نگاه سطحی دارد و در نقطه مقابل، دیدن از دور یعنی فرد چشم انداز وسیع داشته و اصل قضیه را مشاهده می کند.

اگر چیزی از نگاه نزدیک خوب و منطقی می آید، اما در نگاه دور وحشی و گزنده، همان معنای دور صادق است؛ یعنی فرد با واقعیتی روبروست که به ظاهر همه جای آن درست و معقول است؛ اما در پس این ظاهر فریبنده، چیزی هولناک به کمین نشسته است.

در رویای شما، همین قضیه صادق است. اولا رویای افشاگرانه شما فردی را از دو چشم راست و چپ نشان می دهد، یعنی حقیقتا شما با شخصی روبرو هستید که چهره ای دوگانه دارد. او را از چشم راستتان نزدیک و با عینک نارنجی می بینید، به این معنا که از نظر منطق شما هیچ ایرادی در رفتار و کنش او نیست. عینک نماد تشخیص درست است و رنگ نارنجی نماد نشانه های آغازین است. در فهم منطقی شما آن فرد شروع به رویکردی منطقی و سلامت کرده است.

اما، از منظر چشم چپ شما داستان چیز دیگری است. فرد از دور به صورت حیوانی وحشی و با چشمان سفید دیده می شود. دوست عزیز، حقیقت را چشم چپ شما افشا می کند. چشم چپ، اینجا نماد شم و دریافت درونی تان است که می تواند از پشت نقابی که شخص به صورت گذاشته، ماهیت واقعی او را تشخیص دهد. حالت سفید چشم ها یعنی کاملا مشخص است نوع دریافت او از مسائل چگونه است، او همان بداندیشی است که گاه شما در ضمیر ناخودآگاهتان احساس کرده اید و رویای افشاگرانه شما دارد پرده از بعد وخیم بداندیشی او بر می دارد.

اجازه بدهید مثالی بزنم، پلیسی هست که خیلی به مستندات و تحلیل آکادمیک جرم شناسی وابسته است، خیلی جاها شواهدی که پیدا می کند ممکن است او را از مسیر صحیح منحرف کند. در نقطه مقابل، پلیسی است که شم بسیار قوی جنایی دارد. او طبق نکات بسیار ریزی که می بیند، رد صحیح را یافته و می تواند مجرم را شناسایی کند.

به هر حال، آدمی که شاید شما از نظر ظاهری و منطقی خیلی موجه بدانید از منظر شم شما می تواند آدمی ناروا و زشت اندیش باشد.

نکته دیگری که باقی می ماند، کلمه اندیشیدن است. درست است که درک درونی شما واقعیت آن فرد را آفتابی می کند؛ اما این کفایت نمی کند. آیا نسبت به تهدیدی که وجود دارد هم هوشیار هستید؟ سفید نماد معلوم بودن است و آن چشم های سفید کاملا پیداست در حال رصد کردن هستند تا در موقع مناسب صدمه بزنند. در حقیقت، ظاهر منطقی و موجه فرد وسیله ای است تا به آن طریق فرد ارتباط و نزدیکی را حفظ  کند تا آن بعد منفی و گزنده بتواند در زمان مناسب صدمه وارد کند. اندیشیدن یعنی درک همین استراتژی گزنده شخص مقابل. براستی باید چکار کرد؟ اگر در معرض چنین تهدیدی قرار می گیرید، بهترین راه دفع کردن رابطه و مسدود کردن مسیرهای دسترسی است. در معرض که باشید، بالاخره آن شخص زهرش را وارد بدنتان خواهد کرد.