تحلیل خواب هزارپا در زیر فرش

%d8%b3%d9%85%d8%acزینب :

خواب دیدم یک هزار پا رو کشتم بعدش برای اطمینان از اینکه دوباره هزارپا تو اتاق نباشه گفتم زیر فرش نگاه کنن.زیر فرشو که نگاه کردن ‏از یک سوراخ کوچیک یک عالمه هزارپا اومد بیرون.‏

 

تحلیل خواب:

در صحنه اول رویا، زینب هزارپایی را می کشد. کنش رویابین در حقیقت بازتاب گره شخصیت اوست.

 

کشتن به معنای رفع کردن یا برطرف کردن است و هزارپا سماجت را نشان می دهد.

ترکیب این دو نماد می شود: رویابین از طریق سماجت ‏می کوشد مسائل را حل کند.‏

در واقع، گره رویابین این است که برای حل مسائلی که سر راهش قرار می گیرند، رفتاری سمج و پی گیر دارد و سماجت بیش از حد می تواند خود مسئله ساز باشد.

به صحنه بعد توجه کنیم: برای اطمینان از نبود هزارپا در اتاق می گوید فرش را بالا بزنند. می گوید به معنای بروز می دهد و فرش به معنای ارتباطات با گروه یا جمع بسته است. فرش دارای تارپودی است که به دقت بافته شده است. بنابراین، قواعد، چارچوب و فرم ارتباطات در گروه یا جمع را نشان می دهد.

معنی صحنه این است که رویابین می خواهد نظر خود را به دیگران دیکته کند تا ته مسئله را به او نشان دهند. زیر فرش چیست؟ همان کنش پی گیرانه و سمج فرد برای شناخت جزء به جزء مسائل در روابطی است که با نزدیکان خود دارد. او می خواهد بداند ته هر حرفی چه بوده؟ هر رفتاری را مشکوک می بیند و می خواهد بداند معنی آن رفتار چیست؟ چرا فلانی فلان کار را کرد؟ چرا آنجا خندید؟ یا لبخند زد؟ و… دقیقا همین مته به خشخاش زدن است که رخنه ای در مناسبات او باز می کند تا مشکلات جدیدی زندگی او را تحت الشعاع قرار دهند.

زمانی که رویابین فراتر از چارچوب بازی می کند و روی اعصاب دیگران می رود و از خود شکاکیت و سماجت به خرج می دهد، طبیعی است که مناسبات او تحت تاثیر قرار گرفته و مشکلاتی بوجود می آیند که اصلا لازم نبوده رخ دهند.

کلید کار چیست؟ چگونه زینب می تواند خود را از این چرخه باطل کنار بکشد؟ پاسخ در نماد فرش وجود دارد. این که به قواعد، چارچوب و فرم ارتباطی در جمع احترام بگذارد و پا را از گلیم خود فراتر نگذارد و خطوط قرمز را نقض نکند. جلوی نفس سخت گیر و سرسخت را که بگیرد، بسیاری از مشکلات هرگز بوجود نمی آیند.