تحلیل خواب مرغ مینا اومده دنبالمون!

young-woman-laughing-having-funمرضیه :

خواب دیدم رفتم به باغی یک حیوون وحشی دیدم که یک گوشه نشسته بود. بعد یک مرغ مینای سیاه رنگ، با نوک زرد، اومد رو شونه راستم نشست. اومدیم خونه. دیدم مرغ مینا پشت سرمون اومده. بعد خواهرم گفت مرغ مینا اومده دنبالمون! رو دستش اورد تو خونه و مرغ مینا اومد پرید دوباره رو دوشم و خودشو با حالت ناز و لوس کردن به صورتم میزد .

 

تحلیل خواب:

صحنه اول خواب حضور رویابین در باغی است که حیوان وحشی ای گوشه آن نشسته است. معمولا صحنه اول خواب کلید خوبی برای شناخت داستان خواب به ما می دهد. خوابی که در آن رویابین وارد محیطی می شود، ماهیت چالشی که با آن روبروست را نشان می دهد. ورود به باغ یعنی فرد در موقعیت بهره بردن از فرصت ها قرار می گیرد. اما، نکته بسیار جالب حیوان وحشی است که گوشه باغ نشسته است. حیوان وحشی تاکید بر وجه رام نشده رویابین دارد. این که او خود را کنار می کشد، وحشی است، یعنی نمی شود با وی تعامل سلامتی برقرار کرد. به این ترتیب، او خود را از فرصت با دیگران بودن و بهره مند شدن از موهبت آنان محروم می کند.ن آن

اکنون، برای فهم بهتر پیام خواب به صحنه دوم می رویم: داستان مرغ مینا چیست؟ اگر دقت کرده باشید، مرغ مینا در نقطه متضاد کنش حیوان وحشی قرار دارد. او نزدیک می شود، ارتباط برقرار می کند و ابراز محبت می کند. مرغ مینا را حل گره رویابین است.

اما، مرغ مینا به چه معناست؟ برای فهم معنای مرغ مینا باید رفتار او را تحلیل کرد. با فهم رفتار یک نماد می توان به معنای آن نماد دست یافت. نشستن روی شانه راست رویابین، دنبال کردن آنها تا درب خانه و این که با ناز خود را به صورت مرضیه می مالد همه از معنای مرغ مینا خبر می دهند.

مرغ مینا مرغ مقلد است. مینا نماد پیروی کردن است و اینجا همراهی را نشان می دهد. این که دیگری با شما هم قدم می شود، از بودن با شما به وجد می آید و معاشرتتان را صمیمانه دوست دارد.

در صحنه اول رویا، گفته شد حیوان وحشی وجه کنار گیر و عزلت طلب خود رویابین است؛ اما نکته بسیار مهم این است که مرغ مینا نیز ظرفیت متوقف مانده رویابین را بر ملا می کند- بعد مثبتی که در حصار جهل و عدم پذیرش فرو رفته است. در حقیقت رنگ سیاه مرغ مینا و رنگ زرد نوک او اشاره به همین معنا دارد.

نوک در پرندگان مانند دست در انسان نماد وسیله انجام کار است.

زرد بودن نوک پرنده یعنی او پذیرنده نیست تا نقش آفرینی خود را داشته باشد. رنگ مشکی نیز بیانگر این معناست که رویابین ظرفیت مینا بودن خود را نمی شناسد. این وجه از ظرفیت او در بخش ناخودآگاه پس رانده شده و از دید رویابین پنهان مانده است. جنبه جالب توجه دیگر، حضور خواهر رویابین است. او با دست مرغ مینا را می گیرد و به خانه می آورد؛ یعنی خواهر رویابین چه ویژگی ای دارد؟ بله، خواهر رویابین مینای درون خود را باز شناخته است. اما، رویابین نه، او گرفتار چنبره نفس رام نشده است.

پیام رویا همین است: رویابین وجه همراه و صمیمی خود را گم کرده است. او چنین وجهی را درون ناخودآگاه خود پس زده و باید بال های مینای درونش را باز کند تا آرامش به زندگی او باز گردد. توجه کنید، مینا آنان را به سمت خانه دنبال می کند. اینجا خواب دارد راه حل نشان می دهد. خانه نماد آرامش است و درب راه دست یافتن به آرامش. مرضیه اگر قصد دارد آرامش واقعی را تجربه کند، باید راه صمیمی و همراه بودن با دیگران را باز یابد. دقیقا، خواهر رویابین همین پیام را فریاد می کشد: مرغ مینا اومده دنبالمون!