تحلیل خواب قبرها بر روی قرص سیمانی

مرسده:

دریک جایی خودم رادیدم که دارم به تعدادی قبر نگاه میکنم. فضای آنجا اینطوری بود که اطراف درخت و برگ وسبزه بود، وسط این فضا یک سنگ بزرگ دایره ای سیمانی قرار داشت که سطح صافی داشت وتعدادی قبر به صورت دایره روی این سنگ قرار داشتند؛ ولی قبرها مثل ستون بلند بودند ومن روی این سنگ دایره ای رفتم واز نزدیک به قبرها نگاه کردم ودیدم روی هر قبری که به صورت ستون بلندی هست یک بالش قرار دارد بالشها به رنگ صورتی و دخترانه بود که عکس هر شخصی که قبر مال او بود روی بالشها قرار داشت. فقط همه کسانی که قبرشان آنجا بود در بیداری زنده هستند.

 

تحلیل خواب:

صحنه اول شامل چشم انداز به محیطی است که اطراف آن درخت، برگ و گیاه سبز قرار دارد و در وسط آن، قرص سیمانی که قبرهای دایره ای در روی آن قرار دارد.

در این صحنه آنچه رویابین مشاهده می کند، ترکیبی از گره و کلید است. گره را بخش قبرستان سیمانی و دایره ای شکل تشکیل می دهد و کلید محیط پیرامونی سرسبز و مفرح است.

در واقع، بخش دایره ای شبیه مردمک چشم می ماند و نقطه تمرکز ذهنی رویابین را تشکیل می دهد. گره رویابین همینجاست. تمرکز رویابین روی قبرهاست. ماهیت سیمانی یعنی سفت و سخت و قبر نماد یادمان است. بله، رویابین نگاهش به زندگی دیگران است، این که آنها چگونه زندگی می کنند  و مرتب در حال مقایسه کردن است. عکس روی قبرها اشاره به مستنداتی دارد که رویابین روی آنها تمرکز کرده و با خود می اندیشد که زندگی آنها چیز دیگری است. در عین حال، بالشت های صورتی روی قبرها نماد از راحتی و آرامش خیال ظاهری آن افراد است که رویابین حسرت آن را می خورد.

این که به روی قبرستان دایره ای می رود و از نزدیک نگاه می کند، نشان دهنده درگیری جدی او با این یادمان ها و نگاه مقایسه ای به زندگی دیگران است. دریافتی سطحی از انعکاس یک زندگی به ظاهر نیک و پیروزمندانه. آیا به راستی چنین است؟ بی گمان زندگی های به ظاهر خوب درون خود گرفتاری ها و چالش های ریز و درشتی دارند، مانند همه زندگی های دیگر؛ اما حالت دایره ای به وضوح گیر کردن متمرکز ذهن رویابین در این گره را بر ملا می کند: او قادر نیست از فرصت های ساده زندگی بهره ببرد، زیرا گرفتار نگاه متمرکز به زندگی دیگران است.

پرسش اینجاست: آیا برای او فرصت نیک زیستن مهیا نیست؟ پاسخ را محیط اطراف نشان می دهد. پیرامون آن قرص محکم بتونی جهانی از زندگی قرار دارد. ظرفیت ها و فرصت های رویابین. سبزه نماد زندگی و برگ نماد رشد و پویایی است و درخت نماد استواری و پابرجایی . صحنه فضای سبز نشان می دهد که رویابین می تواند مبنای مستحکم زندگی خود را به جای قرص بتونی بر روی درخت های سبز رویش قرار دهد و این فرصت برای او هست که زندگی را با همه حجم زیبایش لمس کند و از آن بهره مند شود. راهش در برگرداندن نگاه از یادمان ها و پرداختن به واقعیت بکر و درخشان زندگی است.