تحلیل خواب سوار بر اسب سرگردان

تعبیر-اسب
قوی دل

الناز:

بعد از اذان صبح بود که خواب دیدم: “سوار اسبی هستم که اسب مدام دور خودش میچرخد بعد مردی آمد و افسار اسب را گرفت و شروع به راه رفتن کرد و اسب هم شروع به راه رفتن کرد ، در حالی که گویا مرد افسار اسب راگرفته بود افسار اسب در دست من هم بود… دلشوره داشتم که نتونم اسب رو کنترل کنم و مدام به خودم میگفتم با این افسار میتونم اسب رو کنترل کنم…یک بار هم نزدیک بود از اسب بیفتم که خودم رو کنترل کردم. مسافت تقریبا زیادی رو من سوار اسب بودم و مرد هم پیاده افسار اسب را گرفته بود طی کردیم و در طول مسیر مرد مدام به من میگفت راحتی، منم میگفتم آره راحتم… میگفت اذیت نمیشی منم جواب میدادم نه اذیت نمیشم… مدام تکرار میکرد. رنگ اسب مشخص نبود ولی گویا قهوه ای بود.

 

تحلیل خواب:

خودتان را باور کنید. آن مرد راست می گوید، چه جای نگرانی و اضطراب؟! دوست خوبم، اسبی که سوار آن بودید نفس قدرتمند شماست. عجیب است، بعضی آدم ها اصلا ظرفیت های وجودی که دارند را نمی شناسند. مشکل شما در توانایی هایتان نیست، جای دیگری درون ذهنتان است. اگر پایتان می لنگد، اگربه گرد خود می گردید و گرفتار اضطراب می شوید، اگر احساس عدم توانایی برای رسیدن به رویاهایتان می کنید، ریشه آن در دلهره های ذهنی شماست.

کافی هم نیست که بگویید می توانم، بلکه باید باور کنید که نفس شما بسیار قوی تر و تواناتر از باورتان است. رنگ قهوه ای نماد استقامت و پایداری است و اسبی به رنگ قهوه ای که شما سوار آن هستید، نماد نفسی است که در سختی ها کم نمی آورد.  در واقع، اسب نماد دوست است و انسانی که سوار بر اسب باشد، یعنی نفسش با او همراه و یار است.

اما، مرد نماد استقلال شخصیت و به خود متکی بودن است؛ و راه رفتن نماد حرکت در مسیر هدف. بنابراین، اگر می خواهید راه خوشبختی را بدانید، کافی است با خودباوری مسیر رسیدن به هدفهایتان را در پیش بگیرید، خواهید دید که چقدر خوب از پس مسائل زندگی بر خواهید آمد. به خودتان باور که داشته باشید و مسیر منطقی را که در پیش بگیرید، راه ها برایتان هموار خواهد شد.

یک نمونه از این کنترل را هم شما روی اسب نشان دادید. بله، سررشته زندگی تان را به دست بگیرید و به موفقیتتان در چیره شدن بر مشکلات زندگی تردید راه ندهید. خودباوری کلید خوشبختی شماست.