تعبیر خواب برف

فقر-قحطی-انسانیتعاطفه:

با سلام
من خواب دیدم بالای کوهی ( که بین دانشگاهم و امامزاده کنارش هس) برفه،من و دختری که میشناسمش پایین کوه داریم درس می خونیم. من نگاه می کنم می بینم برف ها پایین تر اومدن و میگم: کاش بهمن میومد! و بهمن می شه و اون دختر و دو پسر که جلوتر از ما بودن زیر برف می مونن. و من فقط به عقب پرت شدم و پاشدم و اونا رو از زیر برف بیرون کشیدم ولی بی هوش بودن.
لطفا خیلی رک بهم بگین تعبیر خواب چیه. خوندم که تعبیر برف لشکر غمه! پس تحمل شنیدن هر چیزیو دارم!
ممنون.

تعبیر خواب:

در حالی که قلبتان را دلسردی فرا گرفته، روحتان برای آدم ها بال می کشد. مشکل کوچکی وجود دارد: شما به این درک نرسیده اید که آرزوهای بلند و انسانیتان قابل تحقق است، اما برای رسیدن به آنها به سختی باید تلاش کنید و از مدارج علمی و اجتماعی بالا بروید. دوست خوبم، نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
کوهی میان دانشگاه و امامزاده واقع است. امامزاده آرزوها و خواست های قلبی تان را نشان می دهد و دانشگاه مسیر منطقی رسیدن به آن هاست. اما میان این دو کوهی واقع است که مشخص می کند باید سخت تلاش کنید تا آرزوها محقق شوند؛ اما روی کوه را برف پوشانده است. تعبیر خواب برف یعنی پوشاندن و از نظر پنهان کردن واقعیت. در رویای شما برف روی کوه‌ها یعنی شما متوجه این معنا نیستید و در نیافته اید برای تحقق خواست های بزرگ، از خود گذشتگی های بزرگ لازم است و باید بسختی تلاش کرد.
درس خواندن به معنای مسیر درست را یافتن و آرزویتان برای بهمن آمدن بیانگر بی توجهی ظاهریتان به دیگران است. در این بین، تلاشتان برای نجات دختر و دو پسر نشان می دهد آنچه بر زبان می آورید، همان چیزی نیست که در دل دارید. این حس باشکوه دیگرخواهی را باز یابید و درک کنید، اهداف بلند انسانیتان جز با سعه صدر و پشتکار دسترس پذیر نیستند.