با ۱۱۵ تماس گرفتم

Young Man with His Hand on His Foreheadامیر:

با سلام،خواب دیدم ماشین به پدرم زد اما پدرم زخمی شدسریع به خانه امدم و با ۱۱۵ تماس گرفتم اما وقتی به کوچه برگشتم دیدم اثری از پدرم نیست!!

تفسیر:

خدا خطاب به پیامبر می گوید، هنگامی که وحی بر تو نازل می شود، شتابزده و در میانه نزول برای ابلاغ آن دهانت را باز نکن، بلکه بگذار تا وحی کامل نازل شود و بعد آن را برای ابلاغ قیام کن. آقای امیر نازنین، شما نیز جلوی قضاوت های عجولانه خود را بگیرید. هنگامی که به قضاوتی شتابزده دست می زنید، آنچه از دست می رود دقت نظر است.
در رویای شما، تصادف امری سریع و غیر مترقبه است و رفتار تند و تیزتان که بدون ارزیابی موضوع عمل کنید، نماد رفتار عجولانه است. جالب است که نوشته اید: «سریع به خانه آمدم.» گذشته از این، ۱۱۵ نیز شماره اورژانس و نماد اقدام سریع است. رویا به سادگی رفتار عجولانه و قضاوت های بدون دقت و تامل شما را نشان می دهد و البته نتیجه نیز مشخص است: زمانی که باز می گردید پدرتان نیست. چرا؟ چون احتمالا شدت صدمه به گونه ای نبوده که بخواهد زمینگیر شود و نیازی به خدمات اورژانس داشته باشد.
دوست خوبم، عجله قدرت تشخیص را مخدوش کرده و سر منشاء اشتباه است. پس، هنگام روبرو شدن با مشکلات و مسائل زندگی، آرامش خود را حفظ کرده و ابتدا همه جوانب مسئله را ارزیابی نموده و بعد اقدام کنید.