با خواهر زاده کنار دریا

زن-مضطرب-فاقد-قوه-تحلیلنگار:

با سلام،خواب دیدم که با خواهر زاده ام که بسیار دوستش دارم در کنار دریا ایستاده ایم. بعد هر دو وارد دریا شدیم و مشغول بازی و آب تنی شدیم. آب دریا نزدیک ساحل زیاد عمق نداشت و مردم بسیاری در اطرافمان دیده می شدند که در دریا بودند. بعد خواهرزاده ام خسته شد از آب بیرون آمدیم. او در بغل من خوابش برد و او را در اتاق خواباندم. وقتی از اتاق بیرون آمدم و رفتم سوار تاکسی شدم ناگهان دیدم که او را کنار جاده خوابانده ام. با گریه و فریاد از تاکسی پیاده شده و به سمتش دویدم که ناگاه از خواب بیدار شدم تعبیرش چیست؟

تعبیر خواب :

روش تفکر شما بسیار بیرونی و غیرانتزاعی است. دوست خوبم، به این ترتیب، شما متوجه تناقض مسائل نشده و استعداد پیدا می کنید به سادگی فریب بخورید.
در رویای شما، دریا نماد بسیار پرقدرت و مهمی است که به هیچ عنوان نباید آن را نادیده گرفت. دریا محلی آکنده از ناشناختگی است که در اعماق همه چیز را تاریکی فراگرفته و فرد برای پیشرفتن در آن نیازمند اتکا به دانسته های خود است.
اما، شما قضاوتتان کلا بر مبنای چیزهایی است که مشاهده می کنید: مردم در اطراف در حال شنا کردن هستند، پس دریا امن است. بچه خسته شده پس باید از آب بیرون بیاییم. و… نکته بسیار جالب اینجاست که چون نگاهتان تحلیلی نیست، به سادگی می پذیرید کودک را خودتان کنار جاده خوابانده اید و بر می آشوبید. آیا به راستی او همان کودک است یا فقط شباهتی ظاهری با او دارد؟
نگار عزیز، قوه استنباط و تحلیل یعنی این که درک کنید شما کودک را در اتاق خواباندید نه در کنار جاده. البته فردی که برای شناخت مسائل چندان به تحلیل عمقی نمی پردازد و به مشاهدات کلی بسنده می کند، طبیعی است که چنین قضاوتی بکند. برایم عجیب نیست که شما رفتاری بسیار احساساتی و تکانه ای داشته باشید و از تاریکی نیز به شدت بترسید. آیا این طور نیست؟ قوه تحلیل قدرتمند است که به ما امکان می دهد در اعماق دریای زندگی غوطه خورده و به سلامت پیش برویم.