ایستادن کنار پل

پلامیدحسین:

سلام.مادرم خواب دید که من و دوستم بالای یک پل هستیم و من لب پل ایستاده ام.مادرم فریاد میزد که از لب پل کنار برو میوفتی.تعبیرش چیست؟.پل هم حصار هایی تا نیمه ی قد من داشت.اما چون من قدبلندم مادرم ترسید بیوفتم.

تفسیر:

مادر شما باید بپذیرد بچه ها بزرگ می شوند و روزی می رسد که از روی پل استقلال شخصیت عبور کرده و باید اجازه دهد تا مسیر زندگی را خودشان انتخاب کنند.
اما، این یک روایت از خواب است. پل معنای عبور و گذر از مرحله ای به مرحله ای را می دهد، حصار نماد امنیت مناسب و قد بلند شما نماد کمال و توانایی است. بنابراین، منطقا همه چیز درست و خالی از اشکال است و خواب با این تصویرسازی ترس های افراطی و دلنگرانی های خارج از قاعده مادرتان را نشان می دهد. اضطراب و ترس از دست دادن باید با سلاح منطق کنترل و مهار شود. در واقع، مادرتان باید بیاموزد ترس هایش را از طریق تحلیل منطقی و تاکید بر صحت شرایط رفع نماید.