اگر پاهایم را قطع کنم خدا دوباره بهم پای جدید میده!

خیابانمحبوبه:

سلام من خواب دیدم پدرم کمی در راه رفتن مشکل داره برای همین گفت اگه پاهامو قطع کنم خدا دوباره پای جدید بهم میده بعد که اینکارو کرد من و خواهرم دستاشو میکشیدیم تا اینور انور ببریمش جایی که روش راه میرفتیم مثل اسفالت خیابان بود ولی بعضی جاهاش مثه شیشه بود که زیرش به فاصله چند متر تا پایین مشخص بود. اون پایین پر مواد مذاب مثه اتش فشان بود من به خواهرم میگفتم از این قسمت ها زود رد شیم که بابا پشتش داغ نشه همه خوابم یادم نیست فقط اینکه پدرم تو خواب کنار یه آقای مومن ریش دار خوابید و یه دستمالی که سبز بود و مال اون اقا بود رو من میخواستم بدم به پدرم که بیدار شدم. اینم بگم پدرم سید و دیگه اینکه تازگیا مریضی سختی رو از سر گذرونده اما قرص زیاد میخوره.

تفسیر:

ذهنیات و افکار نادرست را کنار بگذارید. از باورهایی تبعیت نکنید، که باعث محنت و رنج بیشتر شما و اطرافیانتان می شود.
پدرتان به خاطر مشکل کوچکی پاهایش را قطع می کند با این پندار که خدا پاهای جدیدی به او خواهد بخشید. آیا براستی این گونه شد؟ پیروی از اعتقادات نادرست می تواند انسان را گرفتار شکست های ناگوار بکند. کشیدن پدرتان روی آسفات خیابان عملی اکیدا اشتباه است. رویا جلوه ای از این خطای ذهن را در جایی نشان می دهد که شما مواد مذاب را دیده و می گویید: زود رد شیم که که بابا پشتش داغ نشه. آیا پشت پدرتان روی آسفالت آسیب نمی بیند؟ اما، نماد خیابان بیانگر این است که باید از ابزار مناسب بهره برد. در حقیقت، برای جابجا شدن در خیابان وسائط نقلیه وجود دارند؛ اما شما پدرتان را می کشید.
دوست عزیز، پیام رویا برای شما این است که باورهای خشک و غیر منطقی را رها کنید و از ابزار مناسب برای دست یابی به اهدافتان استفاده کنید. اگر پدرتان بیمار است باید به نزد پزشک متخصص برود، رژیم های غذایی و رفتاری مناسب را رعایت کند و به تدریج بهبود یابد. صحنه آخری که به خاطر دارید، دقیقا چنین نکته ای را نشان می دهد: دستمال سبز کاری برای ما انجام نمی دهد. آدم به ظاهر مومن نماد اعتقاد خشک و غیرمنطقی است. خداوند در قرآن صراحتا اشاره به لزوم پیروی افراد از محکمات کرده و محکم یعنی امری که شما به آن اشراف دارید و می دانید راه دقیق رسیدن به هدفتان است. پس، به جای آن که دستمال برای پدرتان ببرید، به او کمک کنید زندگی سالمش را دوباره باز یابد.