امام علی عبایش را رویم انداخت

1070506827_c0da665fa4نازنین:

یه خانومی رو  میشناسم که این خانم خیلی با ایمانه و اعتقادات محکمی داره و گاهی اوقات چیزهایی بهش در بیداری الهام میشه و فقط هم به من میگه چون فقط من باورش دارم و به خاطر این باورش دارم که چندین مورد که از آینده بهش الهام شده بود به من گفت واقعا اتفاق افتاد.

یه روز این خانوم به من گفت خیالت از کنکورت راحت باشه چون  من دیدم که امام علی (ع) میاد کنارت و عبا شو میندازه روت. حتما کنکور نتیجه خوبی خواهی گرفت و گفت که صندلی شما کنار دیوار یه کلاس خواهد بود. من خیلی خوشحال شدم ولی چون خیلی کم خونده بودم باورش برام سخت بود. از اون روز یه عکس حضرت علی(ع) رو کنار اتاقم زده بودم و ازش می خواستم که این موضوع راست باشه. شب کنکور فقط حدود ۴ ساعت خوابم برد. توی خواب دیدم که سر جلسه کنکور توی سالن دو ردیفه نشستم و یه آقایی با ریش های سفید و عبایی طوسی بدون عمامه داره جای بچه ها رو تعیین می کنه. در همین حال به من نگاه کرد و خیلی جدی بود. من هم زل زده بودم بهش.

بعد انگار نگاهم زوم شد روی صورتش. اونجا توی دلم گفتم این آقاهه همونیه که عکسشو زدم کنار اتاقم (منظور عکس حضرت علی (ع)بود ). البته توی خواب نفهمیدم ولی وقتی بلند شدم و چشمم به عکس کنار اتاق افتاد فهمیدم علی (ع) بوده  و از اون جا تا حوزه امتحان بهش سلام می کردم؛ اما از این متعجبم که از کنکورم نتیجه خوبی نگرفتم و این رو هم خوندم که در خواب هیچگاه شیطان به شکل ائمه در نمیاد. من امسال پشت کنکوری هستم به نظر شما تعبیر خواب من چی بود؟ چون دیدن حضرت علی (ع) در خواب می گن رحمت و پیروزی و موفقیت است. پس حرف های اون خانومه چی شد؟ چرا این بار درست از آب در نیومد؟

 

تفسیر:

اجازه بدهید به تفسیر رویای زیبایی که آن رویابین عزیز دیده اند بسنده کنیم. آدم هایی از جنس آن خانم را در قرآن با نام اولوالابصار (صاحبان دیده) نام برده اند. افرادی که به آن ها رویابین می گویم. اما، رویا در دو جنبه قابل تفسیر است: هنگامی که حق رسیدن به چیزی را ندارید، به خاطر نرسیدن به آن اندوهگین نشده و به خودتان سخت نگیرید.

دوست خوبم، تصور کنید رویا محیط ذهن شما را نشان می دهد: مشغول امتحان بودن یعنی سطح آمادگی خود را نشان دادن، حضرت علی نماد پذیرنده حق و دیوار نماد سد یا مانع است. شما صادقانه گفتید خیلی کم خوانده بودید، پس حق نبود که قبول شوید. شما باید پشت دیوار کنکور باقی می ماندید، زیرا صلاحیت عبور از آن را نداشتید؛ اما علی به آن بعد حقگرا و نفس لوامه شما اشاره دارد، که بسیار خوب، اگر نمی توانی چیزی را به دست آوری، این فقدان را بپذیر و شجاعت روبرو شدن با واقعیت را داشته باش. برای مثال، کاری را خراب می کنید و می دانید خودتان مقصر هستید، حضرت علی که بر شما عبایش را می اندازد، یعنی خویشتن را با پذیرش واقعیت در برابر بهانه گیری های نفس محافظت کن.

اکنون از زاویه دیگری به رویایتان نگاه کنیم: کلاس درس محلی برای آموختن است و علی عبایش را روی شما می اندازد یعنی برای هدفی که داری در سایه سلوک علی قرار بگیر و چون او سختکوشی استوار باش.

دوست عزیز، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. اگر هدف مقدسی در سر دارید، بپذیرید که هزینه آن را با تلاش سخت و استواری قدم بپردازید. مگر می شود، هدفی داشت و از لذت های دنیا برایش چشم نپوشید و بر خود سخت نگرفت؟ انسان هدفمند برای خواسته اش هزینه می کند و مانند علی دلاورانه می جنگد. در شما چنین قابلیتی هست، پیام الهام بخش رویا را درک کنید و علی درونتان را سردار وجودتان قرار دهید تا به آنچه شایستگی وجودیش را دارید، دست یابید.