سوره اسراء / از ابزار درست استفاده کن

اسراء-48
کدام معیار

بنگر که چگونه برای تو مثل می زنند و گمراه شده اند و راهی (به جایی) نمی توانند برد.

سوره اسراء آیه ۴۸

این آیه تاکید به لزوم انطباق معیار با موضوع دارد. برای شناخت باید از ابزار درست استفاده کرد. به قول معروف هر گردی گردو نیست. استفاده از مقیاسهای نادرست، ما را گرفتار گمراهی می کند. مادری که مرتب و به قصد سرزنش، فرزند خود را با دیگر کودکان مقایسه می کند،در تربیت فرزند شکست خواهد خورد. شرکتی که از مدلهای رشد و توسعه جهانی بدون اعتنا به ویژگیهای منحصر به فرد بازار و بدون بومی سازی استفاده می کند، سهم بازار خود را از دست خواهد داد.

ابزار سنجش

از ابزار درست برای سنجش مسئله استفاده کنید. ابزار مناسب و تاثیرگذاررا بیابید تا بتوانید کارها را به نحو صحیح به انجام رسانید.