سوره یس آیه ۵۰

یس 50
ریسک پر خطر

آنگاه نه توانایى وصیتى دارند و نه مى توانند به سوى خانواده خود برگردند.

سوره یس آیه ۵۰

خود را در شرایط غیر قابل کنترل قرار ندهید. راننده ای که زیر باران شدید و با لاستیک های ساییده شده پا را روی پدال گاز فشار می دهد، خود را در مخاطره از دست دادن کنترل ماشین قرار داده است. زنی که نیمه شب در خیابان های محله ای بی قانون به قدم زنی می پردازد، خود را در معرض ریسک غیرقابل مدیریت قرار داده است. ورود برنامه ریزی نشده شرکت ها به بازار جدید همین حکم را دارد.

ریسک منطقی / ریسک غیر منطقی

منطق می گوید: انسان هنگامی که می خواهد وارد رودخانه خروشان شود، باید با ریسمانی از کناره رود حمایت شود. بنابراین، مفهوم آیه پیش اندیشی و اجتناب از قرار گرفتن در وضعیتی است که دیگر امکان کنترل و مدیریت برای ما وجود ندارد.

در برابر شرایط جدید، ریسک ها  و امکانات را شناسایی کرده و سپس ورود محاسبه شده داشته باشید.