سوره عبس / همراهی باور و خواست

عبس-40-41-42
شادکامی، حاصل تلاش سازنده

و در آن روز، چهره هایى است که بر آنها غبار نشسته، [و] آنها را تاریکى پوشانده است؛ آنان همان کافران بدکارند.

سوره عبس آیات ۴۰ تا ۴۲

شادکامی مساوی است با «باور مثبت» بعلاوه «عملکرد درست». زمانی غبار منفی بر چهره می نشیند که ما باورمان را از دست می دهیم یا آن گونه که باید برای تحقق هدفمان تلاش نمی کنیم (کفر+عمل نادرست). زنی که قادر به پذیرش عشق همسر خود نیست بی گمان زندگی مشترک برایش بدل به جهنمی سوزان می شود. کارگری که به تکالیف خود به درستی عمل نمی کند، در معرض توبیخ و حتی اخراج قرار دارد.

معجزه باور و تلاش

در نقطه مقابل، هنگامی که عمیقا به هدفی اعتقاد داریم و تمام تلاش سازنده مان را برای رسیدن به آن می کنیم، فروزش انرژی مثبت در چهره ما نمودار می شود. در چنین حالتی ناممکن ها از دایره حضور ما خارج می شوند و مانند فرهاد می شویم که شکستن بیستون را کاری سهل و اسان می بیند.

اگر می خواهید از تلاش برای رسیدن به هدفتان لذت ببرید، یک گام به عقب بگذارید، بایستید و عمیقا بیاندیشید: آیا اهداف درستی را برای زندگی مشخص کرده اید؟ اگر نه، اهداف مناسب برای شما چه هستند؟ زمانی که به این دو پرسش پاسخ دقیق دادید، شک و تردید را کنار بگذارید و زندگی تان را صرف تحقق آن اهداف نمایید. افراد موفق تاریخ این گونه عمل کرده اند.