سوره نساء آیه ۸

نساء-8
همبستگی سازمانی

و چون خویشاوندان [غیر از ورثه ] و یتیمان و بینوایان بر سر تقسیم [ترکه ] حضور یابند، از آن ایشان را بهره مند سازید و با ایشان به زبان خوشى سخن بگویید.

سوره نساء آیه ۸

موفقیت پایدار در قالب معادله توزیع رضایت خاطر تعریف می شود. هنگامی که بخش هایی از سازمان منابع و امکانات متمایزی دارند، سازمان در خطر توسعه نامتوازن قرار دارد. به علاوه سازمان هایی که خدمات اجتماعی (CSR) را جدی می گیرند موفقیت خود را با منافع جامعه گره می زنند. چنین رویکردی بقاء سازمان را تضمین می کند.

این موضوع در بحث زندگی نیز مصداق دارد. حمایت افراد متمول از خواهران و برادارن و دیگر اعضاء ضعیف خانواده موجب تقویت همبستگی خانوادگی می شود. هنگامی که دانشجویان ممتاز به تقویت تحصیلی بقیه دانشجویان اهتمام می ورزند، ضریب موفقیت دانشگاه ارتقاء می یابد. در نگاه کلان، کمک به اعضاء، کمک به کل و در نتیجه کمک به آینده خود فرد است.

اعضاء گروه یا اجتماعی که در آن قرار دارید را با نگاهی همبسته تحت پوشش توانایی هایتان قرار دهید، یک عضو ضعیف نگه داشته شده می تواند کل گروه یا اجتماع را گرفتار عارضه کند.