سوره حدید آیه ۲۶

حدید 26
رهبر واقعی

و به راستی نوح و ابراهیم را فرستادیم و در زاد و رود آن دو پیامبری و کتاب آسمانی را قرار دادیم. آنگاه بعضی از آنان راه یافته و بسیاری از آنان نافرمان اند.

سوره حدید آیه ۲۶

برای موفقیت سازمان، باید افراد دارای شخصیت و دانش رهبری را شناخت و امور را به آنان سپرد.

چنانچه خودتان یک رهبر واقعی نیستید، در میان خانواده و آشنایان چنین فردی را شناسایی کنید و از توصیه های او برای پیشبرد امور زندگی تان بهره ببرید. یک رهبر واقعی ناخدایی است که می داند کشتی را چگونه باید از توفان گذراند. برای خانواده رهبر واقعی می تواند نقش ریش سفید را  بازی کند و برای سازمان جایگاه یک مدیر الهام بخش را دارد.

هر اجتماع کوچک یا بزرگ، زمانی به حیات متعادل دست می یابد که امور آن تحت هدایت رهبران واقعی قرار می گیرد. افرادی دارای شم رهبری و دانش و تجربه کافی.