سوره مریم آیه ۷۹

مریم-79
مسئولیت پذیری

نه چنین است. به زودى آنچه را مى گوید، مى نویسیم و عذاب را براى او خواهیم افزود.

سوره مریم آیه ۷۹

بر بازتاب عملتان تمرکز کنید. عملی منطقی و سلامت، ثمره نیک خود را دارد و عمل غیر منطقی و اشتباه بازتاب ناگوار خود را خواهد داشت. اگر قصد دارید موفقیت و شادکامی را تجربه کنید، مسیری را انتخاب کنید که به آنها می انجامد.

بسیاری از ما گرفتار عادات اشتباه هستیم. اعتیاد یکی از موارد آن است. همه می دانند نتیجه اعتیاد یا رفتار جنسی مخاطره آمیز چیست، اما باز تسلیم نفس شده و به آن ها می پردازند. خودکرده را تدبیر نیست. اگر قصد قبولی در کنکور را داریم و وقتمان را با خواب، کاهلی یا «پوکمون گو» می گذارنیم، طبیعی است که رنج شکست را تجربه خواهیم کرد. مدیری که برای سازمانش دل می سوزاند باید افرادی را بر کار بگمارد که دلسوز سازمان باشند.

قواعد هستی بدون تغییر و مشخص هستند. پس اگر انتخاب اشتباه کردیم، گناه را به گردن غیر نیاندازیم.