نحل آیه 40
عمل حرفه ای عامل موفقیت

ما وقتى چیزى را اراده کنیم، همین قدر به آن مى گوییم باش، بى درنگ موجود مى شود.

سوره نحل، آیه ۴۰

اهداف برای انسان حرفه ای تصرف پذیر هستند. بی درنگ موجود شدن، یعنی میان خواست و عمل فرد حرفه ای تمایز و فاصله ای نیست. انسان خبره و با تجربه قصد انجام کار را که بکند، با مهارت ابزار را به خدمت گرفته و به هدف می رسد.

اگر هدفی دارید، اگر کاری را می خواهید به انجام برسانید، بدانید گاه پیش نیاز موفقیت داشتن مهارت و کارکشتگی است. در ضرب المثل های فولکور داریم: کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد کهن. پس کار را از منظر پیش نیاز بررسی کنید. آیا انجام آن به تخصص و مهارت نیاز دارد؟ اگر پاسخ مثبت بود، انجام آن  را به فرد کاردان واگذار کنید یا خود مهارت لازم را تدارک ببینید. چند مثال: رفتن به قله دماوند بدون راهنمای حرفه ای ممکن نیست، درمان افسردگی حاد بدون درمانگر خبره بسیار دشوار است، تهیه غذایی دلچسب برای میهمانان ویژه نیز نیاز به مهارت کدبانو دارد. حرفه ای کار را تسهیل و تحقق آن را مسجل می کند.