سوره شعراء آیه ۱۰۵ و ۱۰۶

ریسک-غیر منطقی
مخاطره

قوم نوح فرستادگان را تکذیب کردند، هنگامی که برادرشان نوح گفت آیا پروا نمی کنید؟
سوره شعراء، آبه ۱۰۵ و ۱۰۶
ریسکهای غیر متطقی می توانند دامنگیر شوند. مراقب باشید در تصرف احساسات و غرایزتان دست به اعمالی نزنید که دردسر ساز باشند.
زمانی که خواسته ها بزرگ می شوند، پرده ای از غفلت روی چشمها می کشند تا راه را از چاه باز نشناسیم. در این حالت، در آغوش کسی می خوابیم که قصد آسیب رساندن به ما را دارد یا روشی را در پیش می گیریم که مصیبت بار است.