سوره مومنون آیه ۱۴

لذت ساختن و تولید
مومنون آیه ۱۴

… بزرگا خداوندا که بهترین آفرینندگان است. (مومنون/ آیه ۱۴)

فطرت ما، برای اختراع و ابداع، ساختن و آبادانی ارزش قائل است. آیه اشاره به همین معنا دارد. دوست خوبم، اگر در نگاهت ویران کردن و خراب کردن زندگی دیگران جذاب و خواستنی می نماید، بدان گرفتار فریب شیطان شده ای. مانند خداوند باش که از آنچه ساخته به وجد آمده و خویشتن را برای افرینش باشکوهش می ستاید و بزرگ می دارد. لذتی که در ساختن است، هیچگاه در سوختن نیست.