سوره یوسف آیه ۸۸

یوسف آیه 88
انعطاف پذیری در مدیریت

و چون بر او ]یوسف[ وارد شدند، گفتند ای عزیز، به ما و خانواده ما رنج رسیده است و سرمایه ای اندک آورده ایم. پس به ما پیمانه تمام و کمال بده و بر ما ببخش که خداوند به بخشندگان پاداش می دهد.

(سوره یوسف، آیه ۸۸)

اصل عدم قطعیت می گوید زمانی که دقت را در جایی زیاد می کنید، در جای دیگری کم می شود. سختگیری در برابر خطا نیز تابع همین امر است. هرچه مدیر برخورد سختگیرانه تری با اشتباهات کارکنان داشته باشد، احتمال کاهش ضریب صداقت در میان آنان بیشتر می شود. به همین نوبه، سختگیری های بیش از اندازه والدین می تواند اعتماد به نفس و استقلال شخصیت فرزند را مخدوش کرده و توانایی او برای روبرو شدن با واقعیات زندگی آسیب برساند.

نگاهی انعطاف پذیر داشته باشید. هنگامی که تساهل و تسامح به اعتدال در تصمیمات شما وجود داشته باشد، افراد یا ساختار زیر مجموعه شما کارایی و نشاط بیشتری از خود نشان می دهند. البته افراط در نادید گرفتن خطا نیز به نوبه خود زیانبار است. قدرت تشخیص شماست که معین می کند کجا و تا چه حدی باید نگاه چشم پوش و باگذشت داشت. سیستمی متعادل است که نواقص بر عملکرد اصلی آن تاثیر چشم گیر نمی گذارند.

نکته اینجاست، چشم پوشی گاه منجر به بهبود چشم گیر راندمان می شود.