سوره یوسف آیه ۱۹

استخاره
یوسف آیه ۱۹

…(چون یوسف را از چاه بیرون کشید) گفت: مژده باد چه پسری! و او را پنهانی برای خود برداشتند که دستمایه کنند. و خداوند به آنچه می کردند آگاه بود. (سوره یوسف، آیه۱۹)

طراح زندگی خود باشید. برای رسیدن به اهدافتان استراتژی داشته باشید و با اشراف اطلاعاتی به مسائل، نقشه هایتان را عملی کنید. در واقع،کاروانیان نادانسته خواست خدا را محقق می کنند و سرانجام، یوسف را به قیمتی نازل می فروشند تا نقشه الهی محقق شود. بله، اهداف بزرگ بدون نقشه های دقیق عملی نمی شوند. بدانید چه می خواهید؟ و چگونه باید به آن دست یابید؟